Salmos 125

1 Những người tin cậy nơi CHÚA như núi Si-ôn,Sẽ không lay chuyển nhưng vẫn tồn tại đời đời.

2 Các núi bao quanh Giê-ru-sa-lem thể nàoThì CHÚA cũng bao phủ dân Ngài thể ấyTừ nay cho đến đời đời.

3 Vì cây gậy của kẻ ác sẽ không còn cai trịTrên phần sản nghiệp của người công chính;Để người công chính cũng sẽ khôngĐưa tay ra làm điều ác.

4 Lạy CHÚA, xin hãy ban phúc lànhCho người lành và người có lòng ngay thẳng.

5 Nhưng những kẻ trở gót theo đường cong quẹo,CHÚA sẽ đày ải chúng cùng với những kẻ làm ác.Nguyện Y-sơ-ra-ên được bình an.