Salmos 150

1 Ha-lê-lu-gia!Hãy ca ngợi Đức Chúa Trời trong đền thánh Ngài;Hãy ca ngợi Chúa quyền năng trong nơi cao cả Ngài.

2 Hãy ca ngợi Chúa vì những việc quyền năng Ngài;Hãy ca ngợi Chúa vì Ngài vô cùng vĩ đại.

3 Hãy dùng kèn để ca ngợi Chúa;Hãy dùng đàn hạc, đàn lia mà ca ngợi Ngài.

4 Hãy đánh trống cơm, nhảy múa để ca ngợi Chúa;Hãy khảy đàn, thổi sáo mà ca ngợi Ngài.

5 Hãy khua chiêng vang dội để ca ngợi Chúa;Hãy đánh phèn la lớn tiếng mà ca ngợi Ngài.

6 Hỡi mọi loài sinh vật hãy ca ngợi CHÚA.Ha-lê-lu-gia!