Céu

"Vì trời cao hơn đất bao nhiêuThì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi;Ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi bấy nhiêu.

Isaías 55:9

Trái lại chúng ta là công dân trên trời, chúng ta đang trông đợi Đấng Cứu Thế từ đó đến, là Chúa Cứu Thế Giê-su.

Filipenses 3:20

"Các con đừng tích trữ của cải dưới đất là nơi mối mọt và gỉ sét làm hủy hoại và kẻ trộm khoét vách lấy đi.

Nhưng hãy tích trữ của cải các con ở trên trời là nơi mối mọt không thể hủy hoại và kẻ trộm cũng không khoét vách lấy được.

Mateus 6:19,20

Sau khi phán dạy xong các lời ấy, Chúa được tiếp đón về trời, đang lúc các môn đệ nhìn theo Ngài, một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không còn trông thấy nữa.

Atos 1:9

"Ôi! Lạy CHÚA, Ngài đã dùng quyền năng vĩ đại và cánh tay dang thẳng tạo dựng trời đất. Không có việc chi quá khó cho Ngài.

Jeremias 32:17

Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất.

Lúc ấy, đất không có hình thể và còn trống không. Bóng tối, bao trùm vực thẳm và Thần Linh của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.

Gênesis 1:1,2

Chúa sẽ còn giải thoát ta khỏi mọi điều ác, và đem ta về an toàn trong Nước Thiên Đàng của Ngài. Nguyện xin Ngài được vinh quang đời đời vô cùng A-men.

2 Timóteo 4:18

Vì chúng ta chào đời chẳng mang gì theo, đến khi qua đời, cũng chẳng đem gì đi được,

nên một khi đủ ăn, đủ mặc thì hãy thỏa lòng.

1 Timóteo 6:7,8

Lạy Đức Chúa Trời, nguyện Ngài được tôn cao hơn các tầng trời,Nguyện vinh quang Ngài tỏa khắp trái đất.

Salmos 108:5

Trên trời, tôi có ai trừ ra Chúa.Dưới đất, tôi cũng không ước ao ai ngoài Ngài.

Salmos 73:25

Đức Giê-su phán: "Cứ để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Thiên Đàng dành cho những người giống như con trẻ."

Mateus 19:14

Ngài xây cung điện Ngài trên trời,Dựng vòm trời ngang qua đất,Ngài gọi nước biển lại,Trút xuống mặt đất,Danh Ngài là CHÚA!

Amós 9:6

Hãy tập trung tâm trí vào các việc thiên thượng, đừng lo nghĩ những việc trần gian,

Colossenses 3:2

Sự giúp đỡ của chúng ta ở trong danh CHÚA;Là Đấng tạo nên trời và đất.

Salmos 124:8

Các từng trời loan truyền vinh quang của Đức Chúa Trời,Cõi không gian tuyên bố công việc của tay Ngài.

Ngày này qua ngày khác, truyền rao sứ điệp,Đêm nọ đến đêm kia bầy tỏ sự hiểu biết.

Salmos 19:1,2

Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở. Nếu không, Ta đã nói cho các con rồi. Ta ra đi để sửa soạn chỗ ở cho các con;

João 14:2

Vì khi mệnh lệnh ban ra cùng với tiếng gọi của thiên sứ trưởng và tiếng kèn của Đức Chúa Trời vang lên thì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống. Bấy giờ những người chết trong Chúa Cứu Thế sẽ sống lại trước hết,

rồi đến chúng ta là những người đang sống mà còn lại sẽ cùng họ được cất lên trong đám mây để nghênh tiếp Chúa trên không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.

1 Tessalonicenses 4:16,17

Các con yêu dấu! Giờ đây chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn chúng ta sẽ như thế nào thì chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ được giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vẫn hiện hữu.

Vậy, ai có hy vọng này nơi Ngài thì phải sống trong sạch, cũng như Ngài vốn là Đấng thanh sạch.

1 João 3:2,3

Đức Giê-su bảo: "Nếu anh muốn được toàn hảo, hãy đi bán hết tài sản, đem cho người nghèo, anh sẽ có kho tàng trên trời, và hãy đến theo Ta."

Mateus 19:21

Trời đất sẽ qua đi nhưng những lời Ta phán chẳng bao giờ qua đi."

Mateus 24:35

Vì chúng ta chiến đấu, không phải với người phàm, nhưng chống lại những kẻ lãnh đạo, giới thẩm quyền, và những bậc quyền thế của thế giới tối tăm này cùng những thần linh gian ác trên các tầng trời.

Efésios 6:12

Chúa dẫn các môn đệ đến làng Bê-tha-ni rồi đưa tay lên ban phước lành cho họ.

Đang khi ban phước, Ngài rời khỏi họ và được cất lên trời.

Lucas 24:50,51

Mọi sự đều xảy ra theo thời điểm,Mọi việc trên đời đều có định kỳ:

Eclesiastes 3:1

CHÚA phán:"Có ai ẩn mình nơi kín đáoĐến nỗi Ta không thấy được sao?"CHÚA phán:"Có phải Ta hiện diện khắp nơi,Đầy dẫy các tầng trời và đất không?

Jeremias 23:24

Người mở mắt chào đời với hai bàn tay trắng,Nhắm mắt lìa đời, trắng đôi bàn tay.Người ra đi, trong tay chẳng mang theo được gìDo công lao khó nhọc mình làm ra.

Eclesiastes 5:15