Gratidão a Deus

Tất cả những gì Đức Chúa Trời tạo ra đều tốt đẹp, không có gì đáng bỏ cả, nhưng chúng ta phải biết nhận lãnh với lòng biết ơn,

1 Timóteo 4:4

Cảm tạ Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta, Đấng đã ban năng lực cho ta, vì Ngài đã tín nhiệm ta, và giao cho ta công tác phục vụ Ngài.

1 Timóteo 1:12

Về phần con, con sẽ hát ca ngợi Chúa,Con sẽ dâng tế lễ cho Ngài,Con sẽ thực hiện điều con hứa nguyện.Chỉ CHÚA mới có quyền giải cứu!"

Jonas 2:9

Tôi sẽ cảm tạ CHÚA vì đức công chính Ngài.Tôi sẽ ca ngợi danh CHÚA, là Đấng Chí Cao.

Salmos 7:17

Tất cả mọi điều ấy đều được thực hiện vì cớ anh chị em để khi ân sủng gia tăng cho nhiều người hơn thì càng có nhiều người cảm tạ Chúa hơn, để đem lại vinh quang cho Đức Chúa Trời.

2 Coríntios 4:15

Tất cả những gì Đức Chúa Trời tạo ra đều tốt đẹp, không có gì đáng bỏ cả, nhưng chúng ta phải biết nhận lãnh với lòng biết ơn,

vì lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện thánh hóa các thứ ấy.

1 Timóteo 4:4,5

Còn chúng tôi là dân của Ngài,Là đàn chiên của đồng cỏ Ngài;Chúng tôi sẽ cảm tạ Ngài mãi mãi,Sẽ tiếp tục ca ngợi Ngài đời đời.

Salmos 79:13

Trong mọi việc, hãy luôn luôn nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta, cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha.

Efésios 5:20

Ngài đã đổi lời than khóc của tôi ra nhảy múa,Ngài cởi bỏ áo tang chế của tôi và mặc cho tôi vui mừng.

Để linh hồn tôi ca ngợi Ngài và không im lặng.Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của tôi. Tôi cảm tạ Ngài đời đời.

Salmos 30:11,12

và hân hoan tạ ơn Chúa Cha đã làm cho anh chị em xứng đáng để hưởng phần cơ nghiệp với các thánh đồ trong sự sáng láng.

Colossenses 1:12

Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ mà trình các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời.

Filipenses 4:6

Nguyện tất cả những người tìm kiếm NgàiĐược hân hoan và vui mừng trong Ngài.Những người yêu mến sự cứu rỗi Ngài luôn luôn tung hô:Đức Chúa Trời vĩ đại thay.

Salmos 70:4

"Hãy cảm tạ CHÚA, cầu khẩn danh Ngài;Hãy truyền bá công việc Ngài giữa các dân.

1 Crônicas 16:8

Hãy dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời bằng lời cảm tạ,Hãy hoàn tất lời khấn nguyện cho Đấng Chí Cao.

Salmos 50:14

Tôi sẽ ca ngợi danh Đức Chúa Trời bằng bài caVà dùng lời cảm tạ tán dương Ngài.

Salmos 69:30

hãy đâm rễ và xây nền trong Ngài, tăng cường đức tin như anh chị em đã được dạy dỗ, và chan chứa lời cảm tạ.

Colossenses 2:7

Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài;Hãy ca ngợi mà vào sân Ngài;Hãy cảm tạ Ngài, hãy ca ngợi danh Ngài.

Salmos 100:4

Anh chị em được phong phú về mọi mặt để làm mọi việc từ thiện rộng rãi qua chúng tôi, nhờ thế mà nhiều người tạ ơn Đức Chúa Trời.

2 Coríntios 9:11

Hãy để sự bình an của Chúa Cứu Thế ngự trị trong lòng anh chị em. Đức Chúa Trời đã kêu gọi anh chị em hợp nhất trong một thân thể; lại phải biết ơn.

Colossenses 3:15

Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài là thiện;Tình yêu thương Ngài còn đến đời đời."

1 Crônicas 16:34

và tung hô:"Chúng con tạ ơn Ngài. Lạy Chúa, Đức Chúa Trời Toàn Năng,Là Đấng đang có và đã có!Vì Ngài đã lấy quyền năng vĩ đạiMà trị vì.

Apocalipse 11:17

Lạy Đức Chúa Trời, chúng tôi cảm tạ Ngài, chúng tôi cảm tạ Chúa.Vì danh Ngài thật gần chúng tôi,Mọi người tường thuật những việc diệu kỳ Ngài làm.

Salmos 75:1

trong mọi hoàn cảnh, hãy cảm tạ vì đây là ý muốn Đức Chúa Trời cho anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su.

1 Tessalonicenses 5:18

Đừng bao giờ nói lời tục tĩu, rồ dại hay giễu cợt bẩn thỉu là những điều không thích đáng; nên dâng lời cảm tạ Chúa thì hơn.

Efésios 5:4

Vậy ta khuyên con, trước hết phải dâng lên Đức Chúa Trời các lời khẩn nguyện, nài xin, cầu thay và tạ ơn cho mọi người,

1 Timóteo 2:1