Salmos 100

1 Hỡi cả trái đất, hãy hân hoan reo hò cho CHÚA.

2 Hãy vui vẻ phụng sự CHÚA;Hãy hân hoan ca hát mà đến trước mặt Ngài.

3 Hãy biết rằng CHÚA, chính Ngài là Đức Chúa Trời.Ngài làm nên chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài;Chúng ta là dân của Ngài, là đàn chiên nơi đồng cỏ Ngài

4 Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài;Hãy ca ngợi mà vào sân Ngài;Hãy cảm tạ Ngài, hãy ca ngợi danh Ngài.

5 Vì CHÚA là thiện; tình yêu thương Ngài vẫn còn mãi mãi;Lòng thành tín Ngài còn đến đời đời.