Meditação

97 Tôi yêu kinh luật Chúa biết bao,Suốt ngày tôi suy gẫm luật ấy.

98 Các điều răn Chúa giúp tôi khôn ngoan hơn các kẻ thù tôi,Vì các điều răn ấy luôn luôn ở cùng tôi.

99 Tôi sáng suốt hơn tất cả các thầy dạy tôi,Vì tôi suy gẫm các lời chứng của Chúa.

100 Tôi hiểu biết hơn các bậc bô lãoVì tôi gìn giữ các mạng lệnh của Chúa.

Salmos 119:97-100

Nguyện lời nói của miệng tôi và sự suy gẫm của lòng tôiĐẹp ý Ngài.Lạy CHÚA, là vầng đá và Đấng cứu chuộc tôi.

Salmos 19:14

Miệng tôi sẽ nói những lời khôn ngoan.Sự suy tư trong lòng tôi là những điều thông sáng.

Salmos 49:3

Tôi sẽ nhắc lại những công việc của CHÚAVà tôi nhớ đến những phép lạ của Ngài thuở xưa.

Tôi sẽ suy gẫm về tất cả những phép lạ của NgàiVà suy tư về những công việc Ngài đã làm.

Salmos 77:11,12

Tôi nhớ lại những ngày xưa,Tôi suy gẫm tất cả những phép lạ của Chúa;Tôi suy tư về những công việc tay Ngài đã làm.

Salmos 143:5

Tôi vui thích trong điều răn của ChúaLà điều tôi yêu mến.

Tôi đưa tay hướng về điều răn của Chúa là điều tôi yêu mến,Và tôi suy gẫm các quy luật của Ngài.

Salmos 119:47,48

Lạy Đức Chúa Trời, tại giữa đền thờ Ngài,Chúng tôi suy gẫm về tình yêu thương của Ngài.

Salmos 48:9

Phước cho người nàoKhông đi theo mưu kế kẻ ác,Không đứng trong đường tội nhân,Không ngồi chung với kẻ nhạo báng.

Nhưng vui thích trong thánh luật của CHÚA,Ngày đêm suy ngẫm thánh luật ấy.

Salmos 1:1,2

Tôi thức dậy lúc rạng đông và cầu xin;Tôi hy vọng nơi lời Chúa.

Mắt tôi thức tỉnh suốt canh khuyaĐể suy gẫm lời Chúa.

Salmos 119:147,148

Quyển sách kinh luật này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong sách; vì như vậy đường lối con mới được thịnh vượng và thành công.

Josué 1:8

Tôi sẽ suy gẫm về các mạng lệnh của ChúaVà chú tâm vào đường lối Ngài.

Tôi vui thích trong quy luật của ChúaVà không quên lời Ngài.

Salmos 119:15,16

Trọn đời, tôi sẽ ca hát cho CHÚA;Suốt đời, tôi sẽ ca tụng Đức Chúa Trời tôi.

Nguyện sự suy tư của tôi đẹp lòng NgàiVì tôi vui mừng trong CHÚA.

Salmos 104:33,34