Confiar no Senhor

יב כי שמש ומגן--    יהוה אלהים br חן וכבוד    יתן יהוה br לא ימנע-טוב    להלכים בתמים br [ (Psalms 84:13) יג   יהוה צבאות--    אשרי אדם בטח בך ]

Salmos 84:12

א שיר המעלות br הבטחים ביהוה--    כהר-ציון לא-ימוט לעולם ישב br

ב ירושלם--    הרים סביב לה br ויהוה סביב לעמו--    מעתה ועד-עולם br

Salmos 125:1,2

ז ברוך הגבר אשר יבטח ביהוה והיה יהוה מבטחו

ח והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו ולא ירא (יראה) כי יבא חם והיה עלהו רענן ובשנת בצרת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי

Jeremias 17:7,8

י ויהי יהוה משגב לדך    משגב לעתות בצרה br

Salmos 9:10

ד ויתן בפי שיר חדש--    תהלה לאלהינו br יראו רבים וייראו    ויבטחו ביהוה br

Salmos 40:4

ה בטח אל-יהוה בכל-לבך    ואל-בינתך אל-תשען br

ו בכל-דרכיך דעהו    והוא יישר ארחתיך br

Provérbios 3:5,6

1 א ישב בסתר עליון    בצל שדי יתלונן br

2 ב אמר--ליהוה מחסי ומצודתי    אלהי אבטח-בו br

3 ג כי הוא יצילך מפח יקוש    מדבר הוות br

4 ד באברתו יסך לך--ותחת-כנפיו תחסה    צנה וסחרה אמתו br

Salmos 91:1-4

ז משמועה רעה לא יירא    נכון לבו בטח ביהוה br

Salmos 112:7

ד בטחו ביהוה עדי עד  כי ביה יהוה צור עולמים

Isaías 26:4

ז עתה ידעתי--    כי הושיע יהוה משיחו br יענהו משמי קדשו--    בגברות ישע ימינו br

ח אלה ברכב    ואלה בסוסים br ואנחנו    בשם-יהוה אלהינו נזכיר br

Salmos 20:7,8

ה פן-יאמר איבי יכלתיו    צרי יגילו כי אמוט br

Salmos 13:5

יד כי שמעתי דבת רבים--    מגור מסביב br בהוסדם יחד עלי    לקחת נפשי זממו br

Salmos 31:14

י אז ישובו אויבי אחור ביום אקרא    זה-ידעתי כי-אלהים לי br

יא באלהים אהלל דבר    ביהוה אהלל דבר br

Salmos 56:10,11

3 ג בטח ביהוה ועשה-טוב    שכן-ארץ ורעה אמונה br

4 ד והתענג על-יהוה    ויתן-לך משאלת לבך br

5 ה גול על-יהוה דרכך    ובטח עליו והוא יעשה br

6 ו והוציא כאור צדקך    ומשפטך כצהרים br

Salmos 37:3-6

ב הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד  כי עזי וזמרת יה יהוה ויהי לי לישועה

Isaías 12:2

ח טוב לחסות ביהוה--    מבטח באדם br

ט טוב לחסות ביהוה--    מבטח בנדיבים br

Salmos 118:8,9