Salmos 40

1 א למנצח לדוד מזמור br

2 ב קוה קויתי יהוה    ויט אלי וישמע שועתי br

3 ג ויעלני מבור שאון--    מטיט היון br ויקם על-סלע רגלי    כונן אשרי br

4 ד ויתן בפי שיר חדש--    תהלה לאלהינו br יראו רבים וייראו    ויבטחו ביהוה br

5 ה אשרי הגבר--    אשר-שם יהוה מבטחו br ולא-פנה אל-רהבים    ושטי כזב br

6 ו רבות עשית    אתה יהוה אלהי-- br נפלאתיך ומחשבתיך    אלינו br אין ערך אליך--אגידה ואדברה    עצמו מספר br

7 ז זבח ומנחה לא-חפצת--    אזנים כרית לי br עולה וחטאה    לא שאלת br

8 ח אז אמרתי הנה-באתי    במגלת-ספר כתוב עלי br

9 ט לעשות-רצונך אלהי חפצתי    ותורתך בתוך מעי br

10 י בשרתי צדק בקהל רב--    הנה שפתי לא אכלא br יהוה    אתה ידעת br

11 יא צדקתך לא-כסיתי בתוך לבי--    אמונתך ותשועתך אמרתי br לא-כחדתי חסדך ואמתך    לקהל רב br

12 יב אתה יהוה--    לא-תכלא רחמיך ממני br חסדך ואמתך    תמיד יצרוני br

13 יג כי אפפו-עלי רעות    עד-אין מספר-- br השיגוני עונתי    ולא-יכלתי לראות br עצמו משערות ראשי    ולבי עזבני br

14 יד רצה יהוה להצילני    יהוה לעזרתי חושה br

15 טו יבשו ויחפרו יחד--    מבקשי נפשי לספותה br יסגו אחור ויכלמו--    חפצי רעתי br

16 טז ישמו על-עקב בשתם--    האמרים לי האח האח br

17 יז ישישו וישמחו בך--    כל-מבקשיך br יאמרו תמיד יגדל יהוה--    אהבי תשועתך br [ (Psalms 40:18) יח   ואני עני ואביון--    אדני יחשב-לי br עזרתי ומפלטי אתה    אלהי אל-תאחר ]