Salmos 56

1 א למנצח על-יונת אלם רחקים--    לדוד מכתם br באחז אותו פלשתים    בגת br

2 ב חנני אלהים כי-שאפני אנוש    כל-היום לחם ילחצני br

3 ג שאפו שוררי כל-היום    כי-רבים לחמים לי מרום br

4 ד יום אירא--    אני אליך אבטח br

5 ה באלהים    אהלל דברו br באלהים בטחתי לא אירא    מה-יעשה בשר לי br

6 ו כל-היום דברי יעצבו    עלי כל-מחשבתם לרע br

7 ז יגורו יצפינו (יצפונו)--המה עקבי ישמרו    כאשר קוו נפשי br

8 ח על-און פלט-למו    באף עמים הורד אלהים br

9 ט נדי ספרתה-אתה    שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך br

10 י אז ישובו אויבי אחור ביום אקרא    זה-ידעתי כי-אלהים לי br

11 יא באלהים אהלל דבר    ביהוה אהלל דבר br

12 יב באלהים בטחתי לא אירא    מה-יעשה אדם לי br

13 יג עלי אלהים נדריך    אשלם תודת לך br [ (Psalms 56:14) יד   כי הצלת נפשי ממות--    הלא רגלי מדחי br להתהלך לפני אלהים--    באור החיים ]