Esperança

א רוח אדני יהוה עלי--יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח

Isaías 61:1

כד אהבו את-יהוה    כל-חסידיו br אמונים נצר יהוה    ומשלם על-יתר עשה גאוה br [ (Psalms 31:25) כה   חזקו ויאמץ לבבכם--    כל-המיחלים ליהוה ]

Salmos 31:24

ה אשרי--שאל יעקב בעזרו    שברו על-יהוה אלהיו br

Salmos 146:5

ב אלהי--בך בטחתי אל-אבושה    אל-יעלצו אויבי לי br

ג גם כל-קויך לא יבשו    יבשו הבוגדים ריקם br

Salmos 25:2,3

יא כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם--נאם יהוה  מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה

Jeremias 29:11

יא ברצח בעצמותי--    חרפוני צוררי br באמרם אלי כל-היום    איה אלהיך br [ (Psalms 42:12) יב   מה-תשתוחחי נפשי--    ומה-תהמי עלי br הוחילי לאלהים כי-עוד אודנו--    ישועת פני ואלהי ]

Salmos 42:11

קיד סתרי ומגני אתה    לדברך יחלתי br

Salmos 119:114

לא וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו  {ס}

Isaías 40:31

כד חלקי יהוה אמרה נפשי על כן אוחיל לו  {ס}

Lamentações 3:24

פא כלתה לתשועתך נפשי    לדברך יחלתי br

Salmos 119:81

ז אך-בצלם יתהלך-איש--    אך-הבל יהמיון br יצבר    ולא-ידע מי-אספם br

Salmos 39:7

ג הקשיבה לקול שועי--מלכי ואלהי    כי-אליך אתפלל br

Salmos 5:3

כב יהי-חסדך יהוה עלינו    כאשר יחלנו לך

Salmos 33:22

ז יהוה ישמרך מכל-רע    ישמר את-נפשך br

ח יהוה ישמר-צאתך ובואך--    מעתה ועד-עולם

Salmos 121:7,8

ה אך משאתו יעצו להדיח--    ירצו כזב br בפיו יברכו    ובקרבם יקללו-סלה br

Salmos 62:5

ה הדריכני באמתך ולמדני--    כי-אתה אלהי ישעי br אותך קויתי    כל-היום br

Salmos 25:5

יב תוחלת ממשכה מחלה-לב    ועץ חיים תאוה באה br

Provérbios 13:12

ה קויתי יהוה קותה נפשי    ולדברו הוחלתי br

Salmos 130:5

ז ואני ביהוה אצפה אוחילה לאלהי ישעי  ישמעני אלהי

Miquéias 7:7

כ נפשנו חכתה ליהוה    עזרנו ומגננו הוא br

Salmos 33:20

ה אשרי תבחר ותקרב--    ישכן חצריך br נשבעה בטוב ביתך    קדש היכלך br

Salmos 65:5

17 יז שקר הסוס לתשועה    וברב חילו לא ימלט br

18 יח הנה עין יהוה אל-יראיו    למיחלים לחסדו br

19 יט להציל ממות נפשם    ולחיותם ברעב br

Salmos 33:17-19

יח ישובו רשעים לשאולה    כל-גוים שכחי אלהים br

Salmos 9:18