Salmos 130

1 א שיר המעלות br ממעמקים קראתיך    יהוה br

2 ב אדני    שמעה בקולי br תהיינה אזניך קשבות--    לקול תחנוני br

3 ג אם-עונות תשמר-יה--    אדני מי יעמד br

4 ד כי-עמך הסליחה--    למען תורא br

5 ה קויתי יהוה קותה נפשי    ולדברו הוחלתי br

6 ו נפשי לאדני--    משמרים לבקר שמרים לבקר br

7 ז יחל ישראל אל-יהוה    כי-עם-יהוה החסד והרבה עמו פדות br

8 ח והוא יפדה את-ישראל--    מכל עונתיו