Salmos 33

1 א רננו צדיקים ביהוה    לישרים נאוה תהלה br

2 ב הודו ליהוה בכנור    בנבל עשור זמרו-לו br

3 ג שירו-לו שיר חדש    היטיבו נגן בתרועה br

4 ד כי-ישר דבר-יהוה    וכל-מעשהו באמונה br

5 ה אהב צדקה ומשפט    חסד יהוה מלאה הארץ br

6 ו בדבר יהוה שמים נעשו    וברוח פיו כל-צבאם br

7 ז כנס כנד מי הים    נתן באוצרות תהומות br

8 ח ייראו מיהוה כל-הארץ    ממנו יגורו כל-ישבי תבל br

9 ט כי הוא אמר ויהי    הוא-צוה ויעמד br

10 י יהוה הפיר עצת-גוים    הניא מחשבות עמים br

11 יא עצת יהוה לעולם תעמד    מחשבות לבו לדר ודר br

12 יב אשרי הגוי אשר-יהוה אלהיו    העם בחר לנחלה לו br

13 יג משמים הביט יהוה    ראה את-כל-בני האדם br

14 יד ממכון-שבתו השגיח--    אל כל-ישבי הארץ br

15 טו היצר יחד לבם    המבין אל-כל-מעשיהם br

16 טז אין-המלך נושע ברב-חיל    גבור לא-ינצל ברב-כח br

17 יז שקר הסוס לתשועה    וברב חילו לא ימלט br

18 יח הנה עין יהוה אל-יראיו    למיחלים לחסדו br

19 יט להציל ממות נפשם    ולחיותם ברעב br

20 כ נפשנו חכתה ליהוה    עזרנו ומגננו הוא br

21 כא כי-בו ישמח לבנו    כי בשם קדשו בטחנו br

22 כב יהי-חסדך יהוה עלינו    כאשר יחלנו לך