Força

יז ואני אשיר עזך--    וארנן לבקר חסדך br כי-היית משגב לי    ומנוס ביום צר-לי br [ (Psalms 59:18) יח   עזי אליך אזמרה    כי-אלהים משגבי אלהי חסדי ]

Salmos 59:17

י אל תירא כי עמך אני אל תשתע כי אני אלהיך אמצתיך אף עזרתיך--אף תמכתיך בימין צדקי

Isaías 41:10

א לדוד    יהוה אורי וישעי--ממי אירא br יהוה מעוז-חיי    ממי אפחד br

Salmos 27:1

כו כלה שארי ולבבי    צור-לבבי וחלקי--אלהים לעולם br

Salmos 73:26

נ זאת נחמתי בעניי    כי אמרתך חיתני br

Salmos 119:50

ז יהוה עזי ומגני--    בו בטח לבי ונעזרתי br ויעלז לבי    ומשירי אהודנו br

Salmos 28:7

ד כי יהוה אלהיכם ההלך עמכם--להלחם לכם עם איביכם להושיע אתכם

Deuteronômio 20:4

יא לך יהוה הגדלה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ  לך יהוה הממלכה והמתנשא לכל לראש

1 Crônicas 29:11

לא וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו  {ס}

Isaías 40:31

ט הלוא צויתיך חזק ואמץ אל תערץ ואל תחת  כי עמך יהוה אלהיך בכל אשר תלך  {פ}

Josué 1:9

ח עמו זרוע בשר ועמנו יהוה אלהינו לעזרנו ולהלחם מלחמתנו ויסמכו העם על דברי יחזקיהו מלך יהודה  {פ} br

2 Crônicas 32:8

ז ואתם חזקו ואל ירפו ידיכם  כי יש שכר לפעלתכם  {ס}

2 Crônicas 15:7

יז אהה אדני יהוה הנה אתה עשית את השמים ואת הארץ בכחך הגדול ובזרעך הנטויה  לא יפלא ממך כל דבר

Jeremias 32:17

ג לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר שמן ששון תחת אבל--מעטה תהלה תחת רוח כהה וקרא להם אילי הצדק מטע יהוה להתפאר

Isaías 61:3

יט ברב שרעפי בקרבי--    תנחומיך ישעשעו נפשי br

Salmos 94:19

ז עתה ידעתי--    כי הושיע יהוה משיחו br יענהו משמי קדשו--    בגברות ישע ימינו br

Salmos 20:7

יט יהוה אדני חילי וישם רגלי כאילות ועל במותי ידרכני למנצח בנגינותי  {ש}

Habacuque 3:19

ו חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם  כי יהוה אלהיך הוא ההלך עמך--לא ירפך ולא יעזבך  {ס}

Deuteronômio 31:6

ז יהוה עזי ומגני--    בו בטח לבי ונעזרתי br ויעלז לבי    ומשירי אהודנו br

ח יהוה עז-למו    ומעוז ישועות משיחו הוא br

Salmos 28:7,8

כט נתן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה

Isaías 40:29

כג מיהוה מצעדי-גבר כוננו    ודרכו יחפץ br

כד כי-יפל לא-יוטל    כי-יהוה סומך ידו br

Salmos 37:23,24

לא האל    תמים דרכו br אמרת-יהוה צרופה    מגן הוא לכל החסים בו br

Salmos 18:31

ו ותצר לדוד מאד כי אמרו העם לסקלו--כי מרה נפש כל העם איש על בנו ועל בנתיו ויתחזק דוד ביהוה אלהיו  {ס}

1 Samuel 30:6

ב יהוה אדנינו--    מה-אדיר שמך בכל-הארץ br אשר תנה הודך    על-השמים br

Salmos 8:2

יג לולא--האמנתי לראות בטוב-יהוה    בארץ חיים br

יד קוה אל-יהוה    חזק ויאמץ לבך וקוה אל-יהוה

Salmos 27:13,14

יד עזי וזמרת יה    ויהי-לי לישועה br

Salmos 118:14

א למנצח לעבד יהוה--לדוד br אשר דבר ליהוה    את-דברי השירה הזאת-- br ביום הציל-יהוה אותו מכף כל-איביו    ומיד שאול br

ב ויאמר--    ארחמך יהוה חזקי br

Salmos 18:1,2

31 לא כי לא יזנח לעולם אדני

32 לב כי אם הוגה ורחם כרב חסדיו

33 לג כי לא ענה מלבו ויגה בני איש  {ס}

Lamentações 3:31-33

יא דרשו יהוה ועזו--  {ס}  בקשו פניו תמיד  {ר} br

1 Crônicas 16:11

כב תמותת רשע רעה    ושנאי צדיק יאשמו br [ (Psalms 34:23) כג   פדה יהוה נפש עבדיו    ולא יאשמו כל-החסים בו ]

Salmos 34:22

ז אם-אלך בקרב צרה--    תחיני br על אף איבי תשלח ידך    ותושיעני ימינך br

Salmos 138:7

ג אתה ידך גוים הורשת--    ותטעם br תרע לאמים    ותשלחם br

Salmos 44:3

כ ויאמר דויד לשלמה בנו חזק ואמץ ועשה--אל תירא ואל תחת  כי יהוה אלהים אלהי עמך--לא ירפך ולא יעזבך עד לכלות כל מלאכת עבודת בית יהוה

1 Crônicas 28:20

טז המה ינועון (יניעון) לאכל--    אם-לא ישבעו וילינו br

Salmos 59:16

כט כי-אתה תאיר נרי    יהוה אלהי יגיה חשכי br

Salmos 18:29

יד קוה אל-יהוה    חזק ויאמץ לבך וקוה אל-יהוה

Salmos 27:14

לט ותשועת צדיקים מיהוה    מעוזם בעת צרה br

Salmos 37:39

כ אשר הראיתנו (הראיתני) צרות רבות--    ורעות br תשוב תחינו (תחיני)    ומתהמות הארץ תשוב תעלני br

כא תרב גדלתי    ותסב תנחמני br

Salmos 71:20,21

ה אשרי יושבי ביתך--    עוד יהללוך סלה br

ז עברי בעמק הבכא--    מעין ישיתוהו br גם-ברכות    יעטה מורה br

Salmos 84:5,7

יז העניים והאביונים מבקשים מים ואין--לשונם בצמא נשתה אני יהוה אענם אלהי ישראל לא אעזבם

Isaías 41:17

יד לכן כה אמר יהוה אלהי צבאות יען דברכם את הדבר הזה  הנני נתן דברי בפיך לאש והעם הזה עצים--ואכלתם

Jeremias 5:14

יח צעקו ויהוה שמע    ומכל-צרותם הצילם br

Salmos 34:18

ג אשפך לפניו שיחי    צרתי לפניו אגיד br

Salmos 142:3

יז אלהים למדתני מנעורי    ועד-הנה אגיד נפלאותיך br

יח וגם עד-זקנה ושיבה--    אלהים אל-תעזבני br עד-אגיד זרועך לדור    לכל-יבוא גבורתך br

Salmos 71:17,18

כח דלפה נפשי מתוגה    קימני כדברך br

Salmos 119:28

י ויאמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו--כי קדוש היום לאדנינו ואל תעצבו כי חדות יהוה היא מעזכם

Neemias 8:10

א למנצח מזמור לדוד br

Salmos 21:1

יב וגברתים ביהוה ובשמו יתהלכו  נאם יהוה  {פ}

Zacarias 10:12

ד כי היית מעוז לדל מעוז לאביון בצר לו  מחסה מזרם צל מחרב כי רוח עריצים כזרם קיר

Isaías 25:4

ו ויען ויאמר אלי לאמר זה דבר יהוה אל זרבבל לאמר  לא בחיל ולא בכח--כי אם ברוחי אמר יהוה צבאות

Zacarias 4:6

כד אהבו את-יהוה    כל-חסידיו br אמונים נצר יהוה    ומשלם על-יתר עשה גאוה br [ (Psalms 31:25) כה   חזקו ויאמץ לבבכם--    כל-המיחלים ליהוה ]

Salmos 31:24