Paz

יד נצר לשונך מרע    ושפתיך מדבר מרמה br

Salmos 34:14

ח דרך שלום לא ידעו ואין משפט במעגלותם נתיבותיהם עקשו להם--כל דרך בה לא ידע שלום

Isaías 59:8

כה ועל שכלו והצליח מרמה בידו ובלבבו יגדיל ובשלוה ישחית רבים ועל שר שרים יעמד ובאפס יד ישבר

Daniel 8:25

כה קפדה בא ובקשו שלום ואין

Ezequiel 7:25

ח נתתה שמחה בלבי    מעת דגנם ותירושם רבו br [ (Psalms 4:9) ט   בשלום יחדו אשכבה ואישן    כי-אתה יהוה לבדד לבטח תושיבני ]

Salmos 4:8

ה בריתי היתה אתו החיים והשלום ואתנם לו מורא וייראני ומפני שמי נחת הוא

Malaquias 2:5

ו לם רבה (למרבה) המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אתה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת יהוה צבאות תעשה זאת  {פ}

Isaías 9:6

ח עת לאהב         ועת לשנא br           עת מלחמה        ועת שלום  {פ}

Eclesiastes 3:8

יא וענוים יירשו-ארץ    והתענגו על-רב שלום br

Salmos 37:11

קסה שלום רב לאהבי תורתך    ואין-למו מכשול br

Salmos 119:165

לב טוב ארך אפים מגבור    ומשל ברוחו מלכד עיר br

Provérbios 16:32

ג כבוד לאיש שבת מריב    וכל-אויל יתגלע br

Provérbios 20:3

יז והיה מעשה הצדקה שלום ועבדת הצדקה--השקט ובטח עד עולם

Isaías 32:17

כא אין שלום אמר אלהי לרשעים  {פ}

Isaías 57:21

יב כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה וכל עצי השדה ימחאו כף

Isaías 55:12

יא יהוה--עז לעמו יתן    יהוה יברך את-עמו בשלום

Salmos 29:11

ג יצר סמוך תצר שלום שלום  כי בך בטוח

Isaías 26:3

טז נביאי ישראל הנבאים אל ירושלם והחזים לה חזון שלם ואין שלם נאם אדני יהוה  {פ}

Ezequiel 13:16

ז ברצות יהוה דרכי-איש    גם-אויביו ישלם אתו br

Provérbios 16:7

ז מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב--משמיע ישועה אמר לציון מלך אלהיך

Isaías 52:7

טו ואתה תבוא אל אבתיך בשלום  תקבר בשיבה טובה

Gênesis 15:15

24 כד יברכך יהוה וישמרך  {ס}

25 כה יאר יהוה פניו אליך ויחנך  {ס}

26 כו ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום  {ס}

Números 6:24-26

ו הנני מעלה לה ארכה ומרפא ורפאתים וגליתי להם עתרת שלום ואמת

Jeremias 33:6

לז שמר-תם וראה ישר    כי-אחרית לאיש שלום br

Salmos 37:37

יד וירפאו את שבר עמי על נקלה--לאמר שלום שלום ואין שלום

Jeremias 6:14

יג וכל בניך למודי יהוה ורב שלום בניך

Isaías 54:13

י משבית מלחמות    עד-קצה הארץ br קשת ישבר וקצץ חנית    עגלות ישרף באש br

Salmos 46:10

Naum 1:15

ז אני-שלום וכי אדבר    המה למלחמה

Salmos 120:7

יא כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם--נאם יהוה  מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה

Jeremias 29:11

כד בשלוה ובמשמני מדינה יבוא ועשה אשר לא עשו אבתיו ואבות אבתיו בזה ושלל ורכוש להם יבזור ועל מבצרים יחשב מחשבתיו ועד עת

Daniel 11:24