Salmos 120

1 א שיר המעלות br אל-יהוה בצרתה לי--    קראתי ויענני br

2 ב יהוה--הצילה נפשי משפת-שקר    מלשון רמיה br

3 ג מה-יתן לך ומה-יסיף לך--    לשון רמיה br

4 ד חצי גבור שנונים    עם גחלי רתמים br

5 ה אויה-לי כי-גרתי משך    שכנתי עם-אהלי קדר br

6 ו רבת שכנה-לה נפשי--    עם שונא שלום br

7 ז אני-שלום וכי אדבר    המה למלחמה