Salmos 34

1 א לדוד--    בשנותו את-טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך br

2 ב אברכה את-יהוה בכל-עת    תמיד תהלתו בפי br

3 ג ביהוה תתהלל נפשי    ישמעו ענוים וישמחו br

4 ד גדלו ליהוה אתי    ונרוממה שמו יחדו br

5 ה דרשתי את-יהוה וענני    ומכל-מגורותי הצילני br

6 ו הביטו אליו ונהרו    ופניהם אל-יחפרו br

7 ז זה עני קרא ויהוה שמע    ומכל-צרותיו הושיעו br

8 ח חנה מלאך-יהוה סביב ליראיו    ויחלצם br

9 ט טעמו וראו כי-טוב יהוה    אשרי הגבר יחסה-בו br

10 י יראו את-יהוה קדשיו    כי-אין מחסור ליראיו br

11 יא כפירים רשו ורעבו    ודרשי יהוה לא-יחסרו כל-טוב br

12 יב לכו-בנים שמעו-לי    יראת יהוה אלמדכם br

13 יג מי-האיש החפץ חיים    אהב ימים לראות טוב br

14 יד נצר לשונך מרע    ושפתיך מדבר מרמה br

15 טו סור מרע ועשה-טוב    בקש שלום ורדפהו br

16 טז עיני יהוה אל-צדיקים    ואזניו אל-שועתם br

17 יז פני יהוה בעשי רע    להכרית מארץ זכרם br

18 יח צעקו ויהוה שמע    ומכל-צרותם הצילם br

19 יט קרוב יהוה לנשברי-לב    ואת-דכאי-רוח יושיע br

20 כ רבות רעות צדיק    ומכלם יצילנו יהוה br

21 כא שמר כל-עצמותיו    אחת מהנה לא נשברה br

22 כב תמותת רשע רעה    ושנאי צדיק יאשמו br [ (Psalms 34:23) כג   פדה יהוה נפש עבדיו    ולא יאשמו כל-החסים בו ]