1 Pedro 5

1 Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit:

2 Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou,

3 ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem.

4 Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy.

5 Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť 'Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost'.

6 Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.

7 Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží.

8 Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá, koho by pohltil.

9 Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.

10 A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.

11 Jemu náleží panství na věky věků! Amen.

12 Prostřednictvím Silvána, kterého mám za věrného bratra, vám toto krátce píšu, abych vás povzbudil a dosvědčil vám, že taková je pravá milost Boží; v ní stůjte.

13 Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená, která je v Babylónu, a Marek, můj syn.

14 Pozdravte jedni druhé políbením lásky. Pokoj všem vám, kteří jste v Kristu.