1 Reis 4

1 Tak byl král Šalomoun králem nad celým Izraelem.

2 A toto byli jeho nejvyšší úředníci: Azarjáš, syn Sádokův, byl knězem.

3 Elíchoref a Achijáš, synové Šíšovi, byli písaři, Jóšafat, syn Achílúdův, byl kancléřem,

4 Benajáš, syn Jójadův, byl nad vojskem. Sádok a Ebjátar byli kněžími.

5 Azarjáš, syn Nátanův, byl nad správci, Zabúd, syn Nátanův, byl knězem a královým přítelem.

6 Achíšar byl nad domem a Adóníram, syn Abdův, byl nad nucenými pracemi.

7 Šalomoun měl dále dvanáct správců nad celým Izraelem a ti opatřovali potravu pro krále a jeho dům. Každý měl v roce svůj měsíc, kdy potravu opatřoval.

8 Toto jsou jejich jména: Syn Chúrův v Efrajimském pohoří.

9 Syn Dekerův v Mákasu a v Šaalbímu, Bét-šemeši, Elónu a Bét-chánanu.

10 Syn Chesedův v Arubótu. Jemu podléhalo Sóko a celá země cheferská.

11 Syn Abínádabův spravoval celou pahorkatinu dórskou. Měl za ženu Táfatu, dceru Šalomounovu.

12 Baana, syn Achílúdův, spravoval Taanak a Megido a celý Bét-šeán, který leží vedle Saretanu pod Jizreelem, od Bét-šeánu až k Ábel-mechóle, až za Jokmoám.

13 Syn Geberův v Rámotu v Gileádu. Jemu podléhaly vsi Jaíra, syna Manasesova, který byl v Gileádu, podléhala mu také krajina argóbská, která je v Bášanu, šedesát velkých měst s hradbami a bronzovými závorami.

14 Achínádab, syn Idův, v Machanajimu.

15 Achímaas na území Neftalíově; také on si vzal za ženu Šalomounovu dceru, a to Basematu.

16 Baaná, syn Chúšajův, na území Ašerově a v Alótu.

17 Jóšafat, syn Parúachův, na území Isacharově.

18 Šimeí, syn Élův, na území Benjamínově.

19 Geber, syn Uríův, v zemi gileádské, v zemi emorejského krále Síchona a bášanského krále Óga; v té zemi byl jeden výsostný znak.

20 Juda a Izrael byli tak početní jako písek u moře. Měli co jíst a pít a radovali se.