1 Samuel 8

1 Když Samuel zestárl, ustanovil Izraeli za soudce své syny.

2 Jméno jeho prvorozeného syna bylo Jóel a jméno druhého Abijáš; byli soudci v Beer-šebě.

3 Jeho synové však nechodili jeho cestou, ale propadli lakotě, brali úplatky a převraceli právo.

4 Všichni izraelští starší se tedy shromáždili a přišli k Samuelovi do Rámy.

5 Řekli mu: "Hle, ty jsi už starý a tvoji synové nechodí tvou cestou. Dosaď nyní nad námi krále, aby nás soudil, jako je tomu u všech národů."

6 Ale Samuelovi se to nelíbilo, že řekli: "Dej nám krále, aby nás soudil." I modlil se Samuel k Hospodinu.

7 A Hospodin Samuelovi odpověděl: "Uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval.

8 Vším, co dělali ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta, až dodnes, dokazují, že mě opustili a že slouží jiným bohům; tak jednají i vůči tobě.

9 Teď však je uposlechni, ale důrazně je varuj a oznam jim právo krále, který nad nimi bude kralovat."

10 Samuel pověděl všechna Hospodinova slova lidu, těm, kteří od něho žádali krále.

11 Pravil: "Toto bude právo krále, který nad vámi bude kralovat: Vezme vám syny a zařadí je ke svému vozatajstvu a jezdectvu, aby běhali před jeho vozem.

12 Ustanoví si velitele nad tisíci a nad sty a další, aby pro něho obstarávali orbu a sklizeň, a další, aby pro něho zhotovovali válečnou výzbroj a výstroj jeho vozů.

13 Také dcery vám vezme za mastičkářky, kuchařky a pekařky.

14 Vezme vám nejlepší pole, vinice a olivové háje a dá je svým služebníkům.

15 Z vašich výmlatů a vinic bude vybírat desátky a bude je dávat svým dvořanům a služebníkům.

16 Vezme vám otroky a otrokyně a nejlepší jinochy i osly, aby pro něho pracovali.

17 Bude vybírat desátky z vašich stád, a stanete se jeho otroky.

18 A přijde den, kdy budete úpět kvůli svému králi, kterého jste si vyvolili, ale Hospodin vám onoho dne neodpoví."

19 Lid však odmítl Samuela uposlechnout. Prohlásili: "Nikoli. Ať je nad námi král!

20 I my chceme být jako všechny ostatní národy. Náš král nás bude soudit a bude před námi vycházet a povede naše boje."

21 Samuel všechna slova lidu vyslechl a přednesl je Hospodinu.

22 Hospodin Samuelovi pravil: "Uposlechni je a ustanov jim krále." Samuel pak izraelským mužům řekl: "Jděte každý do svého města."