2 Tessalonicenses 3

1 A tak, bratří, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás

2 a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí. Neboť ne všichni věří.

3 Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.

4 Spoléháme na vás v Pánu, že konáte a budete konat, co přikazujeme.

5 A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově.

6 Přikazujeme vám, bratří, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali.

7 Sami přece víte, jak máte žít podle našeho příkladu. My jsme u vás nezaháleli

8 ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž.

9 Ne že bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jím řídili.

10 Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo nechce pracovat, ať nejí!

11 Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není.

12 Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací.

13 Vy však, bratří, neochabujte v dobrém jednání.

14 Neuposlechne-li někdo těchto slov, která vám píšeme, dejte mu znát, že k vám nepatří; tím bude zahanben.

15 Ale nejednejte s ním jako s nepřítelem, nýbrž varujte ho jako bratra.

16 Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi.

17 Pozdrav je psán mou, Pavlovou rukou. Tím je ověřen každý můj dopis, tak vždy píšu.

18 Milost Pána našeho Ježíše Krista s vámi se všemi.