Efésios 6

1 Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem.

2 'Cti otce svého i matku svou' je přece jediné přikázání, které má zaslíbení:

3 'aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.'

4 Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.

5 Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista.

6 Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli

7 a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu.

8 Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný.

9 Vy páni, jednejte s otroky také tak a zanechte vyhrůžek. Víte přece, že jejich i váš Pán je v nebesích, a ten nikomu nestraní.

10 A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.

11 Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.

12 Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

13 Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.

14 Stůjte tedy 'opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,

15 obuti k pohotové službě evangeliu pokoje'

16 a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.

17 Přijměte také 'přílbu spasení' a 'meč Ducha, jímž je slovo Boží'.

18 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,

19 aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia,

20 jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo.

21 Chci, abyste i vy věděli, co je se mnou a co dělám. Všechno vám to vypoví Tychikus, milovaný bratr a věrný pomocník v díle našeho Pána.

22 Poslal jsem ho k vám, abyste se dověděli, co je s námi, a aby povzbudil vaše srdce.

23 Pokoj bratřím i láska a víra od Boha Otce a Pána Ježíše Krista.

24 Milost všem, kdo nepomíjející láskou milují našeho Pána Ježíše Krista.