Gálatas 6

1 Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení.

2 Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.

3 Myslí-li si někdo, že je něco, a přitom není nic, klame sám sebe.

4 Každý ať zkoumá své vlastní jednání; pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými.

5 Každý bude odpovídat sám za sebe.

6 Kdo je vyučován v slovu, nechť se s vyučujícím dělí o všechno potřebné k životu.

7 Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

8 Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.

9 V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.

10 A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.

11 Teď vám píši vlastní rukou; všimněte si velkého písma.

12 Ti, kteří chtějí dobře vypadat před lidmi, nutí vás, abyste se dávali obřezat, jen aby nebyli pronásledováni pro kříž Krista Ježíše.

13 Vždyť ani ti, kdo jsou obřezáni, zákon nezachovávají; chtějí, abyste se dali obřezat jen proto, aby se mohli pochlubit tím, co se stalo na vašem těle.

14 Já však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne svět ukřižován a já pro svět.

15 Neboť nezáleží na obřezanosti ani neobřezanosti, nýbrž jen na novém stvoření.

16 A všem, kdo se budou řídit tímto pravidlem, Izraeli Božímu, pokoj a slitování.

17 Ať už mi nikdo nepůsobí těžkosti, vždyť já nosím na svém těle jizvy Ježíšovy.

18 Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi, bratří. Amen.