A Última Palavra vem do Senhor

vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí!

Raději byste měli říkat: "Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono."

Tiago 4:14,15

Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.

Mateus 24:35

Všechno, co Hospodin chce, to činí na nebesích i na zemi, v mořích i ve všech propastných tůních.

Salmos 135:6

Hle, co mělo přijít, nastalo, je výrok Panovníka Hospodina, to je ten den, o němž jsem mluvil.

Ezequiel 39:8

Hospodin Mojžíšovi odvětil: "Což ruka Hospodinova je na to krátká? Hned uvidíš, uskuteční-li se mé slovo, nebo ne."

Números 11:23

On předchází všechno, všechno v něm spočívá,

Colossenses 1:17

Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží?

Números 23:19

Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal."

Isaías 55:11

"Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný.

Jó 42:2

Člověku je dáno pořádat, co má na srdci, ale na Hospodinu záleží, co odpoví jazyk.

Provérbios 16:1

Hospodin učinil vše k svému cíli, i svévolníka pro zlý den.

Provérbios 16:4

"Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého tvorstva. Je pro mne něco nemožného?

Jeremias 32:27