Amor Fraternal

Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.

1 Pedro 4:8

Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.

Romanos 12:10

Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým."

João 13:34,35

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.

João 15:13

Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní,

1 Pedro 3:8

O bratrské lásce není třeba, abych vám psal, neboť Bůh sám vás vyučil, jak se máte mít mezi sebou rádi.

1 Tessalonicenses 4:9

Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.

Colossenses 3:14

On mu řekl: "'Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.'

To je největší a první přikázání.

Druhé je mu podobné: 'Miluj svého bližního jako sám sebe.'

Mateus 22:37-39

Jestliže tedy zachováváte královský zákon, jak je napsán v Písmu: 'Milovati budeš bližního svého jako sám sebe,' dobře činíte.

Tiago 2:8

Neboť to je zvěst, kterou jste slyšeli od počátku: abychom se navzájem milovali.

1 João 3:11

My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti.

1 João 3:14

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.

Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat.

Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.

1 João 4:10-12

Řekne-li někdo: "Já miluji Boha", a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.

A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.

1 João 4:20,21

"To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.

João 15:12

Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon.

Romanos 13:8

Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry.

Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí - jak v něm může zůstávat Boží láska?

Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.

1 João 3:16-18

Bratrská láska ať trvá;

s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud - tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.

Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení.

Hebreus 13:1-3

Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.

1 João 4:7