Aniversário de Criança

13 Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal.

14 Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom.

15 Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země.

16 Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal.

17 Jak si vážím divů, které konáš, Bože! Nesmírný je jejich počet,

Salmos 139:13-17

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!

Filipenses 4:4

Modlila jsem se za tohoto chlapce a Hospodin mi dal, zač jsem ho tak naléhavě prosila.

1 Samuel 1:27

"Svěř to Hospodinu!" "Ať mu dá vyváznout, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil!"

Ty jsi mě vyvedl z života matky, chovals mě v bezpečí u jejích prsou.

Salmos 22:9,10

Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.

Salmos 90:12

O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat: abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu.

Salmos 27:4

Na tebe jsem odkázán už ze života matky, oddělil sis mě v matčině nitru, chvalozpěv můj o tobě bude znít stále.

Salmos 71:6

Když jsem byl jako syn u svého otce, útlý jedináček při své matce,

on mě vyučoval, říkával mi: "Drž se celým srdcem mých slov, dbej na mé příkazy a budeš živ.

Provérbios 4:3,4

Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním.

Lucas 2:40

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.

Salmos 118:24