Bom Dia

Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám, můj Králi, můj Bože, vždyť se modlím k tobě!

Salmos 5:3

Mé srdce je připraveno, Bože, mé srdce je připraveno, budu zpívat, prozpěvovat žalmy.

Salmos 57:8

Zpívaný žalm. Píseň ke dni odpočinku.

Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy,

Salmos 92:1,2

22 Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí.

23 Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá.

24 "Můj podíl je Hospodin," praví má duše, proto na něj čekám.

Lamentações 3:22-24

1 Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu, celá země!

2 Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu,

3 vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech,

Salmos 96:1-3

Já však ve spravedlnosti uzřím tvoji tvář, až procitnu, budu se sytit tvým zjevem.

Salmos 17:15

Rozsévej své símě zrána, nedopřej svým rukám klidu do večera, neboť nevíš, zda se zdaří to či ono, či zda obojí je stejně dobré.

Eclesiastes 11:6

Za potravou sem a tam se honí, když se nenasytí, zůstávají přes noc.

Salmos 59:16

Chvalozpěv Davidův. Chci tě vyvyšovat, Bože můj a Králi, tvému jménu dobrořečit navěky a navždy.

Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit navěky a navždy.

Salmos 145:1,2

Což jsou známy v temnotě tvé divy, tvoje spravedlnost v zemi zapomnění?

Salmos 88:13

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.

Salmos 118:24

On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním.

1 Tessalonicenses 5:10

Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.

Salmos 119:97

Propastná tůně na tůni volá v hukotu peřejí tvých, všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přese mne valí.

Salmos 42:8

jenž konejšíš hukot moří, hukot jejich vlnobití i vřavu národů.

Salmos 65:8

Ještě za noci vstává dát potravu svému domu a příkazy služkám.

Provérbios 31:15

Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí.

Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá.

Lamentações 3:22,23

24 »Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,

25 ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,

26 ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.«

Números 6:24-26

Nemiluj spánek, ať nezchudneš, nech oči otevřené a nasytíš se chlebem.

Provérbios 20:13

nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny dny se budeme radovat a plesat.

Salmos 90:14

Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši.

Salmos 143:8

Za potravou sem a tam se honí, když se nenasytí, zůstávají přes noc.

Já však budu zpívat o tvé síle, nad tvým milosrdenstvím hned zrána budu plesat. Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den soužení mého. [ (Psalms 59:18) Moje sílo, o tobě chci žalmy zpívat. Bůh je přece hrad můj nedobytný, Bůh můj milosrdný. ]

Salmos 59:16,17

Hospodine, slituj se nad námi, v tebe skládáme naději! Buď paží svého lidu každé ráno i naší spásou v čase soužení.

Isaías 33:2

Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci.

Isaías 50:4

Vyvedl jsi mě z podsvětí, Hospodine, zachovals mě při životě, abych nesestoupil v jámu.

Pějte žalmy Hospodinu, jeho věrní, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost,

Salmos 30:4,5

Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.

Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.

Gênesis 1:4,5

Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, a činíte dobře, že se ho držíte; je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci.

2 Pedro 1:19

Pějte žalmy Hospodinu, jeho věrní, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost,

Salmos 30:5