Gratidão

V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.

Colossenses 2:7

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.

Colossenses 3:17

Pějte Hospodinu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy při citaře,

Salmos 147:7

Pro předního zpěváka. Podle mút-labben. Žalm Davidův.

Salmos 9:1

ať mu obětují oběť díků, ať s plesáním vypravují o všech jeho skutcích.

Salmos 107:22

Stále se radujte,

v modlitbách neustávejte.

Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

1 Tessalonicenses 5:16-18

nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách.

Efésios 1:16

Musíme za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší.

2 Tessalonicenses 1:3

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.

1 Crônicas 16:34

1 Žalm k díkůvzdání. Hlahol Hospodinu, celá země!

2 Radostně služ Hospodinu! Vstupte před jeho tvář s plesem!

3 Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase.

4 Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu,

5 neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení!

Salmos 100:1-5

Zpívaný žalm. Píseň ke dni odpočinku.

Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy,

Salmos 92:1,2

A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.

Colossenses 3:15

Spalujte v děkovnou oběť kvašené chleby, hlučně ohlašujte oběti dobrovolné, vždyť to tak máte rádi, synové izraelští, je výrok Panovníka Hospodina.

Amós 4:5

Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!

1 Coríntios 15:57

Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho jméno.

Hebreus 13:15

Tobě, Bože otců mých, chci vzdávat čest a chválu, neboť jsi mi dal moudrost a bohatýrskou sílu. Oznámils mi nyní, oč jsme tě prosili, oznámil jsi nám královu záležitost."

Daniel 2:23

Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

1 Tessalonicenses 5:18

Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen.

Romanos 11:36

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné!

Salmos 107:1

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!

Salmos 103:2

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

Efésios 5:20

Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří; tak povzbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu.

2 Coríntios 9:11

vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů!

Salmos 95:2

Vždy a všude to přijímáme s velikou vděčností.

Atos 24:3

Umývám si ruce v nevinnosti, při tvém oltáři se držím, Hospodine,

aby bylo slyšet mé hlasité díkůvzdání, abych vyprávěl o všech tvých divech.

Salmos 26:6,7

Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám.

Filipenses 4:11

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.

Filipenses 4:6

Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě.

Romanos 1:21

Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují.

Jonas 2:9

Ty jsi můj Bůh, tobě vzdávám chválu, vyvyšuji tě, můj Bože.

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné!

Salmos 118:28,29

Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu,

Salmos 100:4

máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme; jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám patří vše.

2 Coríntios 6:10

V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu.

Colossenses 4:2

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.

Salmos 118:24

Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků, ten, kdo jde mou cestou; tomu dám zakusit Boží spásu."

Salmos 50:23

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.

A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Filipenses 4:6,7

Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří; vy máte vzdávat Bohu díky!

Efésios 5:4

Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši;

1 Coríntios 1:4

A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat: "Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!"

Apocalipse 5:13

To všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala a tak přibývalo i díků k slávě Boží.

2 Coríntios 4:15

"Dobrořečíme tobě, Pane Bože všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil veliké moci, která ti náleží, a ujal ses vlády.

Apocalipse 11:17

Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou.

Hebreus 12:28

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

Efésios 5:19,20

Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním.

1 Timóteo 4:4

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.

Colossenses 3:16

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.

Salmos 136:1

Zazní jejich děkovná píseň a hlasitý smích. Rozmnožím je, nebude jich ubývat, oslavím je, nebude jich málo.

Jeremias 30:19

Rcete: Zachraň nás, ó Bože, naše spáso, shromáždi a vytrhni nás z pronárodů; tvému svatému jménu budeme vzdávat chválu, budeme tě chválit chvalozpěvem.

1 Crônicas 16:35

klaněli se Bohu a volali: "Amen! Dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest i moc a síla Bohu našemu na věky věků. Amen!"

Apocalipse 7:12

Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky,

1 Crônicas 16:8