Homem

Toto praví Hospodin: "Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina.

Jeremias 17:5

Člověk narozený z ženy má krátký věk, avšak nepokoje do sytosti.

Jó 14:1

Proti staršímu člověku nevystupuj tvrdě, nýbrž domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům,

1 Timóteo 5:1

Co je člověk, že mu přikládáš význam, že se jím zabýváš v srdci,

Jó 7:17

zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil mír.

Efésios 2:15

45 Jak je psáno: 'První člověk Adam se stal duší živou' - poslední Adam je však Duchem oživujícím.

46 Nejprve tedy není tělo duchovní, nýbrž přirozené, pak teprve duchovní.

47 První člověk byl z prachu země, druhý člověk z nebe.

48 Jaký byl ten pozemský, takoví jsou i ostatní na zemi, a jaký je ten nebeský, takoví i ostatní v nebesích.

49 A jako jsme nesli po dobu pozemského, tak poneseme i podobu nebeského.

1 Coríntios 15:45-49

kdežto o Synu je na jednom místě řečeno: 'Co je člověk, že ho máš, Bože, na mysli, a Syn člověka, že na něj hledíš?

Hebreus 2:6

Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane;

je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí.

Tiago 1:7,8

Kroky muže určuje Hospodin; jak by mohl člověk rozumět své cestě?

Provérbios 20:24

I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi."

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.

Gênesis 1:26,27

Člověku je dáno pořádat, co má na srdci, ale na Hospodinu záleží, co odpoví jazyk.

Provérbios 16:1

Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě.

Gênesis 3:8

Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.

1 Timóteo 6:11

Cesty člověka jsou Hospodinu zřejmé, on sleduje všechny jeho stopy.

Provérbios 5:21

Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.

1 Coríntios 13:11

22 Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi,

23 obnovte se duchovním smýšlením,

24 oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.

Efésios 4:22-24

»Což je člověk spravedlivější než Bůh, čistší muž než jeho Učinitel?«

Jó 4:17

Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili.

Romanos 5:12