Louvor e adoração

Vyvedl jsi mě z podsvětí, Hospodine, zachovals mě při životě, abych nesestoupil v jámu.

Pějte žalmy Hospodinu, jeho věrní, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost,

Salmos 30:4,5

Na tebe jsem odkázán už ze života matky, oddělil sis mě v matčině nitru, chvalozpěv můj o tobě bude znít stále.

Salmos 71:6

3 Odvaneš je jako dým. Tak jako taje vosk před žárem ohně, tak zhynou před Bohem svévolníci.

4 Spravedliví se však zaradují a jásotem budou oslavovat Boha, budou se radostně veselit.

5 Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte.

Salmos 68:3-5

Neboť je psáno: 'Jako že jsem živ, praví Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh.'

Romanos 14:11

Já však budu zpívat o tvé síle, nad tvým milosrdenstvím hned zrána budu plesat. Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den soužení mého. [ (Psalms 59:18) Moje sílo, o tobě chci žalmy zpívat. Bůh je přece hrad můj nedobytný, Bůh můj milosrdný. ]

Salmos 59:17

Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky,

Salmos 105:1

ať tanečním rejem chválí jeho jméno, ať mu pějí žalmy při bubnu a při citaře.

Salmos 149:3

Radostně služ Hospodinu! Vstupte před jeho tvář s plesem!

Salmos 100:2

Davidův. Žalm. O milosrdenství a soudu chci zpívat, tobě, Hospodine, prozpěvovat žalmy.

Salmos 101:1

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

Efésios 5:19,20

To, čím jiné trápí, jemu se na hlavu vrátí, jeho násilnictví na lebku mu padne. [ (Psalms 7:18) Budu vzdávat chválu Hospodinu, že je spravedlivý, budu zpívat žalmy jménu Hospodina, Boha nejvyššího. ]

Salmos 7:17

Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali.

Atos 16:25

Z přímého srdce ti vzdávám chválu, že se smím učit tvým spravedlivým soudům.

Salmos 119:7

1 Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit.

2 Hospodinu vzdejte chválu při citaře, zpívejte mu žalmy s harfou o deseti strunách.

3 Zpívejte mu novou píseň, hrejte dobře za hlaholu polnic.

Salmos 33:1-3

Vy však jste 'rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu', abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.

1 Pedro 2:9

Milovaní, velmi jsem si přál psát vám o našem společném spasení, ale teď pokládám za nutné napomenout vás, abyste zápasili o víru, jednou provždy odevzdanou Božímu lidu.

Judas 1:3

Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, jeho velikost nelze vyzpytovat.

Salmos 145:3

Davidův. Požehnán buď Hospodin, má skála, který učí bojovat mé ruce a mé prsty válčit!

Salmos 144:1

Spravedliví se však zaradují a jásotem budou oslavovat Boha, budou se radostně veselit.

Salmos 68:4

1 Pro předního zpěváka, žalm. Davidův, píseň.

2 Ztišením se sluší tebe chválit, Bože, na Sijónu, plnit tobě sliby.

3 K tobě, jenž modlitby slyšíš, přichází veškeré tvorstvo.

Salmos 65:1-3

Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!

Salmos 103:1

zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech,

1 Crônicas 16:9

Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.

Filipenses 4:8

Svými ústy jsem volával k němu, svým jazykem jsem ho vyvyšoval.

Salmos 66:17

Tobě, Bože otců mých, chci vzdávat čest a chválu, neboť jsi mi dal moudrost a bohatýrskou sílu. Oznámils mi nyní, oč jsme tě prosili, oznámil jsi nám královu záležitost."

Daniel 2:23

1 Haleluja. Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chválu v shromáždění věrných!

3 ať tanečním rejem chválí jeho jméno, ať mu pějí žalmy při bubnu a při citaře.

4 Hospodin má ve svém lidu zalíbení, pokorné oslaví spásou.

5 Věrní ať jásají v slávě, ať plesají na svých ložích.

Salmos 149:1,3-5

David a celý Izrael bujaře křepčili před Bohem a zpívali za doprovodu citar, harf, bubínku, cymbálů a pozounů.

1 Crônicas 13:8

Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli.

2 Samuel 22:4

Vy však jste 'rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu', abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.

Kdysi jste 'vůbec nebyli lid', nyní však jste lid Boží; pro vás 'nebylo slitování', ale nyní jste došli slitování.

1 Pedro 2:9,10

A od trůnu zazněl hlas: "Zpívejte Bohu našemu všichni jeho služebníci, kteří se ho bojíte, malí i velicí."

Apocalipse 19:5

aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil 'vnitřní člověk'

Efésios 3:16

Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.

Isaías 25:1

A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.

Mateus 16:18

Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu,

Salmos 100:4

Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků, ten, kdo jde mou cestou; tomu dám zakusit Boží spásu."

Salmos 50:23

On je tvá chvála. On je tvůj Bůh, který s tebou učinil tyto veliké a hrozné věci, které jsi viděl na vlastní oči.

Deuteronômio 10:21

Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratří moji.

Tiago 3:10

Proto ti vzdám, Hospodine, mezi pronárody chválu, budu zpívat žalmy tvému jménu.

2 Samuel 22:50

Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja.

Salmos 150:6

Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám.

Isaías 42:8

Davidův, když změnil své chování před abímelekem, a ten ho vypudil a on odešel.

Salmos 34:1

A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat: "Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!"

Apocalipse 5:13

Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny

a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším.

Efésios 1:5,6

Ať plesají mé rty, když ti zpívám žalmy, i má duše tebou vykoupená.

Salmos 71:23

1 Davidův, když změnil své chování před abímelekem, a ten ho vypudil a on odešel.

2 Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála.

3 O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se.

Salmos 34:1-3

1 Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu, celá země!

2 Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu,

3 vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech,

4 neboť veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, budí bázeň, je nad všechny bohy.

5 Všechna božstva národů jsou bůžci, ale Hospodin učinil nebe.

6 Před jeho tváří velebná důstojnost, moc a lesk v svatyni jeho.

7 Lidské čeledi, přiznejte Hospodinu, přiznejte Hospodinu slávu a moc,

8 přiznejte Hospodinu slávu jeho jména! Přineste dar, vstupte do nádvoří jeho,

9 v nádheře svatyně se klaňte Hospodinu! Svíjej se před ním, celá země!

Salmos 96:1-9

Z mých úst plně zní tvá chvála, den co den tě oslavuji.

Salmos 71:8

Řekne jim: "Slyš, Izraeli! Dnes podstupujete boj proti svým nepřátelům. Neklesejte na mysli, nebojte se, nebuďte ustrašení, nemějte z nich hrůzu.

Deuteronômio 20:3

1 Haleluja. Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách!

2 Chvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy.

3 Chvalte ho, slunce s měsícem, chvalte ho, všechny jasné hvězdy.

4 Chvalte ho, nebesa nebes, rovněž vody nad nebesy,

5 chvalte Hospodinovo jméno! Vždyť on přikázal, a bylo to stvořeno,

6 on tomu dal povstat navěky a navždy, nařízení, které vydal, nepomine.

7 Ze země ať chválí Hospodina netvoři a všechny propastné tůně,

8 oheň, krupobití, sníh i mlha, bouřný vichr, který plní jeho slovo,

9 horstva a všechny pahorky, ovocné stromy a všechny cedry,

10 zvěř a všechna dobytčata, plazi, okřídlené ptactvo,

11 králové země a všechny národy, vladaři a všichni soudci země,

12 jinoši i panny, starci i mladí.

13 Ať chválí Hospodinovo jméno, pouze jeho jméno je vyvýšené, jeho velebnost je nad zemí i nebem.

Salmos 148:1-13

Přichází den strachu, já však doufám v tebe.

Salmos 56:4

slyšel jsem je mocným hlasem volat: "Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení."

Apocalipse 5:12

Hospodine, slyš a smiluj se nade mnou, buď mi pomocníkem, Hospodine.

Můj nářek jsi změnil v taneční rej, vysvlékls mě z žíněného roucha, opásal jsi mě radostí, [ (Psalms 30:13) aby má sláva ti pěla žalmy a již neumlkla. Hospodine, Bože můj, budu ti vzdávat chválu věčně. ]

Salmos 30:11,12

Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho jméno.

Hebreus 13:15

Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu.

Salmos 28:7

Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

1 Tessalonicenses 5:18

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.

Colossenses 3:16

Volal mocným hlasem: "Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod."

Apocalipse 14:7

Chvalte Hospodina, neboť Hospodin je dobrý, pějte žalmy jeho jménu, neboť je líbezné.

Salmos 135:3

Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě."

João 4:24

Pro předního zpěváka. Podle mút-labben. Žalm Davidův.

Salmos 9:1

chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou,

Salmos 150:4

Kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života; chce obstát před tím, kdo mu velí.

2 Timóteo 2:4

Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.

1 Timóteo 6:12

Haleluja. Chval, duše má, Hospodina!

Hospodina budu chválit po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, co živ budu.

Salmos 146:1,2

Zpívaný žalm. Píseň ke dni odpočinku.

Salmos 92:1

Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal.

Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom.

Salmos 139:13,14

Budiž vzdán dík Bohu, který nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově a všude skrze nás šíří vůni svého poznání.

2 Coríntios 2:14

1 Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy,

2 vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů!

3 Hospodin je velký Bůh, je velký Král nad všemi bohy.

4 On má v svých rukou hlubiny země, temena hor patří jemu.

5 Jeho je moře, on sám je učinil, souš vytvořily jeho ruce.

6 Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil.

Salmos 95:1-6

Dále jim řekl: "Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou."

Neemias 8:10

Po poradě s lidem rozestavil před Hospodinem zpěváky, aby chválili jeho velebnou svatost. Šli před ozbrojenci a provolávali: "Chválu vzdejte Hospodinu, jeho milosrdenství je věčné."

V ten čas, kdy se dali do jásotu a chval, vyslal Hospodin zálohy proti Amónovcům a Moábcům i proti hoře Seíru, proti těm, kteří přitáhli na Judejce, a byli poraženi.

2 Crônicas 20:21,22

Žalm k díkůvzdání. Hlahol Hospodinu, celá země!

Radostně služ Hospodinu! Vstupte před jeho tvář s plesem!

Salmos 100:1,2

Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet

Salmos 40:3

Od východu slunce až na západ chváleno buď jméno Hospodina.

Salmos 113:3

1 Haleluja. Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí,

2 chvalte ho za jeho bohatýrské činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost!

3 Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citarou,

4 chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou,

5 chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály dunivými!

6 Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja.

Salmos 150:1-6

Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.

João 4:23

Bože můj, volám ve dne, a neodpovídáš, nemohu se ztišit ani v noci.

Salmos 22:3

Haleluja. Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy, rozkošná a líbezná je chvála.

Salmos 147:1

Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu, před tebou jde milosrdenství a věrnost.

Salmos 89:15

Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu;

tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem.

Salmos 63:3,4

Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!

Salmos 103:1,2

Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem,

neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja.

Salmos 117:1,2

Vystoupil jsi na výšinu, ty, kdo byli v zajetí, jsi vedl, mnohé z lidí přijals darem, odbojníci však museli zůstat v poušti, Hospodine, Bože!

Salmos 68:19

Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná:

dosyta dal najíst lačným, hladovým dal plno dobrých věcí.

Salmos 107:8,9

Tu Jób povstal, roztrhl svou řízu a oholil si hlavu. Potom padl k zemi, klaněl se

a pravil: "Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno."

Jó 1:20,21

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!

Salmos 103:2

V onen den řeknete: "Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno! Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené.

Isaías 12:4

Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše.

2 Timóteo 2:3

Radujte se, spravedliví, z Hospodina, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost!

Salmos 97:12

22 zachraň mě ze lví tlamy, před rohy jednorožců! - A tys mi odpověděl.

23 O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím, ve shromáždění tě budu chválit.

24 Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho! Ctěte ho, všichni potomci Jákobovi, celé Izraelovo potomstvo, žij před ním v bázni!

Salmos 22:22-24

1 Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!

2 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!

3 On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje,

4 vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním,

Salmos 103:1-4

Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který jest od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a tak jste zvítězili nad Zlým.

1 João 2:14

Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním.

Salmos 2:11

Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem.

Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.

Atos 2:46,47

Já však budu vytrvale čekat a vždy víc a nade vše tě budu chválit.

Salmos 71:14

Pro předního zpěváka. Podle mút-labben. Žalm Davidův.

Hospodine, celým svým srdcem ti vzdávám chválu, o všech divuplných činech tvých chci vypravovat.

Salmos 9:1,2

Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mé prosby!

Salmos 28:6

Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost!

Salmos 115:1

Smrtelnou ranou mým kostem jsou protivníci, kteří mě tupí, když se mě každý den ptají: "Kde je tvůj Bůh?" [ (Psalms 42:12) Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse. On je můj Bůh. ]

Salmos 42:11

Hospodin kraluje! Zajásej, země, raduj se, ostrovů množství!

Salmos 97:1

Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel.

Salmos 66:20