Mente

On mu řekl: "'Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.'

Mateus 22:37

Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost.

Tiago 3:13

K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.

Colossenses 3:2

Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého.

Provérbios 27:17

neboť kde je mnoho moudrosti, ji i mnoho hoře, a čím víc vědění, tím víc bolesti.

Eclesiastes 1:18

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

Efésios 5:15,16

Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného.

1 Coríntios 2:2

Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti.

Provérbios 3:13

Kdo získal rozum, má rád svůj život, kdo dbá na rozumnost, najde dobro.

Provérbios 19:8

Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh.

Romanos 12:3

Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.

Romanos 1:20

A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.

Mateus 7:24

I pošetilec, když mlčí, může být pokládán za moudrého, nechá-li rty zavřené, za rozumného.

Provérbios 17:28

Pošetilec znevažuje otcovské kárání, kdežto kdo na domluvy dbá, jedná chytře.

Provérbios 15:5

Chytrý vidí nebezpečí a skryje se, prostoduší jdou dál a doplatí na to.

Provérbios 27:12