Milagres de Jesus

27 Říkám vám po pravdě: Někteří z těch, kdo tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří království Boží."

28 Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na horu, aby se modlil.

29 A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo.

30 A hle, rozmlouvali s ním dva muži - byli to Mojžíš a Eliáš;

31 zjevili se v slávě a mluvili o cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě.

Lucas 9:27-31

38 Když přišli do domu představeného synagógy, spatřili velký rozruch, pláč a kvílení.

39 Vešel dovnitř a řekl jim: "Proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí."

40 Oni se mu posmívali. On však všecky vyhnal, vzal s sebou otce dítěte, matku a ty, kdo byli s ním, a vystoupil tam, kde dítě leželo.

41 Vzal ji za ruku a řekl: "Talitha kum," což znamená: "Děvče, pravím ti, vstaň!"

42 Tu děvče hned vstalo a chodilo; bylo jí dvanáct let. A zmocnil se jich úžas a zděšení.

Marcos 5:38-42

27 Když šel Ježíš odtamtud dál, šli za ním dva slepci a křičeli: "Smiluj se nad námi, Synu Davidův!"

28 A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: "Věříte, že to mohu učinit?" Odpověděli mu: "Ano, Pane."

29 Tu se dotkl jejich očí a řekl: "Podle vaší víry se vám staň."

30 A otevřely se jim oči. Ježíš jim pohrozil: "Ne, aby se to někdo dověděl!"

31 Oni však šli a rozhlásili ho po celé té krajině.

Mateus 9:27-31

V jednom městě, kam Ježíš přišel, byl muž plný malomocenství. Jakmile Ježíše spatřil, padl tváří k zemi a prosil ho: "Pane, chceš-li, můžeš mě očistit."

On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čist." A hned se jeho malomocenství ztratilo.

Lucas 5:12,13

3 Tu k němu přišli s ochrnutým; čtyři ho nesli.

4 Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel.

5 Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Synu, odpouštějí se ti hříchy."

6 Seděli tam někteří ze zákoníků a v duchu uvažovali:

7 "Co to ten člověk říká? Rouhá se! Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh?"

8 Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí, a řekl jim: "Jak to, že tak uvažujete?

9 Je snadnější říci ochrnutému: 'Odpouštějí se ti hříchy,' anebo říci: 'Vstaň, vezmi své lože a choď?'

10 Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy" - řekne ochrnutému:

11 "Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů!"

12 On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha: "Něco takového jsme ještě nikdy neviděli."

Marcos 2:3-12

32 Ježíš si zavolal své učedníky a řekl: "Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. Poslat je domů hladové nechci, aby nezemdleli na cestě."

33 Učedníci mu namítli: "Kde vezmeme na poušti tolik chleba, abychom nasytili takový zástup?"

34 Ježíš jim řekl: "Kolik máte chlebů?" Odpověděli: "Sedm a několik rybiček."

35 I nařídil zástupu usednout na zem;

36 potom vzal těch sedm chlebů i ryby, vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci zástupům.

37 I jedli všichni a nasytili se; a zbylých nalámaných chlebů sebrali ještě sedm plných košů.

38 Těch, kteří jedli, bylo čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí.

Mateus 15:32-38

11 Vy však učíte: Řekne-li někdo otci nebo matce: 'To, čím jsem ti zavázán pomoci, je korbán (to jest dar Bohu)',

12 již podle vás nemusí pro otce nebo matku nic udělat;

13 tak rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou pěstujete. A takových podobných věcí činíte mnoho."

14 Když znovu svolal zástup, řekl jim: "Slyšte mě všichni a rozumějte:

15 Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit; ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje.

Marcos 7:11-15

Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli.

Přistoupil k ní, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila a ona je obsluhovala.

Marcos 1:30,31

2 Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: "Pane, chceš-li, můžeš mě očistit."

3 On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čist." A hned byl očištěn od svého malomocenství.

4 Tu mu Ježíš pravil: "Ne abys o tom někomu říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, který Mojžíš přikázal - jim na svědectví."

Mateus 8:2-4

1 Když to všechno svým posluchačům pověděl, odešel do Kafarnaum.

2 Tam měl jeden setník otroka, na němž mu velmi záleželo; ten byl na smrt nemocen.

3 Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší a žádal ho, aby přišel a zachránil život jeho otroka.

4 Ti přišli k Ježíšovi a snažně ho prosili: "Je hoden, abys mu to udělal;

5 neboť miluje náš národ, i synagógu nám vystavěl."

6 Ježíš šel s nimi. A když už byl nedaleko jeho domu, poslal setník své přátele se vzkazem: "Pane, neobtěžuj se; vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu.

7 Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít. Ale dej rozkaz, a můj sluha bude zdráv.

8 Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji; řeknu-li některému 'jdi', pak jde; jinému 'pojď sem', pak přijde; a svému otroku 'udělej to', pak to udělá."

9 Když to Ježíš uslyšel, podivil se, obrátil se k zástupu, který ho následoval, a řekl: "Pravím vám, že tak velikou víru jsem nenalezl ani v Izraeli."

10 Když se poslové navrátili do setníkova domu, nalezli toho otroka zdravého.

Lucas 7:1-10

1 Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka;

2 na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci.

3 Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: "Už nemají víno."

4 Ježíš jí řekl: "Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina."

5 Matka řekla služebníkům: "Udělejte, cokoli vám nařídí."

6 Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři vědra.

7 Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte ty nádoby vodou!" I naplnili je až po okraj.

8 Pak jim přikázal: "Teď z nich naberte a doneste správci hostiny!" Učinili tak.

9 Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli - zavolal si ženicha

10 a řekl mu: "Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli."

11 Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili.

João 2:1-11

15 Když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli: "Toto místo je pusté a je už pozdní hodina. Propusť zástupy, ať jdou do vesnic kopit si jídlo."

16 Ale Ježíš jim řekl: "Nemusejí odcházet, dejte vy jim jíst!"

17 Oni odpověděli: "Máme tu jen pět chlebů a dvě ryby."

18 On však řekl: "Přineste je sem!"

19 Poručil, aby se zástupy rozsadily po trávě. Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům.

20 I jedli všichni a nasytili se; a sebrali nalámaných chlebů, které zbyly, dvanáct plných košů.

21 A jedlo tam na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.

Mateus 14:15-21

24 Když pak Janovi poslové odešli, začal Ježíš o něm mluvit zástupům: "Na co jste vyšli se na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr?

25 Nebo co jste vyšli shlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo mají skvělý šat a žijí v přepychu, jsou v královských palácích.

26 Nebo co jste vyšli shlédnout? Proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka.

27 To je ten, o němž je psáno: 'Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu.'

28 Pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší než Jan; avšak i ten nejmenší v království Božím jest větší, nežli on.

29 A všechen lid, který ho slyšel, i celníci dali Bohu za pravdu tím, že přijali Janův křest.

30 Ale farizeové a zákoníci zavrhli úmysl, který Bůh s nimi měl, když se nedali pokřtít od Jana.

Lucas 7:24-30

35 Když už čas pokročil, přistoupili k němu jeho učedníci a řekli: "Toto místo je pusté a čas už pokročil.

36 Propusť je, ať si jdou do okolních dvorů a vesnic koupit něco k jídlu."

37 Odpověděl jim: "Dejte vy jim jíst!" Řekli mu: "Máme jít nakoupit za dvě stě denárů chleba a dát jim jíst?"

38 Zeptal se jich: "Kolik chlebů máte? Jděte se podívat!" Když to zjistili, řekli: "Pět, a dvě ryby."

39 Přikázal jim, aby všecky rozsadili po skupinách na zelený trávník.

40 I rozložili se oddíl za oddílem stokrát po padesáti.

41 Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, dobrořečil, lámal chleby a dával učedníkům, aby jim je předkládali. I ty dvě ryby rozdělil všem.

42 A jedli všichni a nasytili se.

43 A ještě sebrali dvanáct plných košů nalámaných chlebů i ryb.

44 Těch pak, kteří jedli chleby, bylo pět tisíc mužů.

Marcos 6:35-44

19 Když veslovali asi pětadvacet nebo třicet stadií, spatřili Ježíše, jak kráčí po moři a blíží se k lodi; zmocnil se jich strach.

20 On jim však řekl: "Já to jsem, nebojte se!"

21 Chtěli jej vzít na loď, a hned se loď ocitla u břehu, k němuž jeli.

João 6:19-21

1 Jednou v sobotu vešel Ježíš do domu jednoho z předních farizeů, aby jedl u jeho stolu; a oni si na něj dávali pozor.

2 Tu se před ním objevil nějaký člověk stižený vodnatelností.

3 Ježíš se obrátil na zákoníky a farizeje a otázal se jich: "Je dovoleno v sobotu uzdravovat, nebo ne?"

4 Oni však mlčeli. I dotkl se ho a uzdravil jej a propustil.

Lucas 14:1-4

21 Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu.

22 A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: "Smiluj se nade mnou, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá."

23 Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: "Zbav se jí, vždyť za námi křičí!"

24 On odpověděl: "Jsem poslán ke ztraceným ovcím z lidu izraelského."

25 Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: "Pane, pomoz mi!"

26 On jí odpověděl: "Nesluší se vzít chleba dětem a hodit jej psům."

27 Ona řekla: "Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů."

28 Tu jí Ježíš řekl: "Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš." A od té hodiny byla její dcera zdráva.

Mateus 15:21-28

24 Vstal a šel odtud do končin týrských. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Nemohlo se to však utajit;

25 hned o něm uslyšela jedna žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám;

26 ta žena byla pohanka, rodem Syrofeničanka. Prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery.

27 On jí řekl: "Nech napřed nasytit děti. Neboť se nesluší vzít dětem chléb a hodit jej psům."

28 Odpověděla mu: "Ovšem, pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech."

29 Pravil jí: "Žes to řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery."

30 Když se vrátila domů, nalezla dítě ležící na lůžku a zlý duch byl pryč.

Marcos 7:24-30

22 Jednoho dne vstoupil on i jeho učedníci na loď; řekl jim: "Přeplavme se na druhý břeh jezera." Když odrazili od břehu

23 a plavili se, usnul. Tu se snesla na jezero bouře s vichřicí, takže nabírali vodu a byli ve velkém nebezpečí.

24 Přistoupili a probudili ho se slovy: "Mistře, Mistře, zahyneme!" On vstal, pohrozil větru a valícím se vlnám; i ustaly a bylo ticho.

25 Řekl jim: "Kde je vaše víra?" Oni se zděsili a užasli. Říkali mezi sebou: "Kdo to jen je, že rozkazuje i větru a vodám a poslouchají ho?"

Lucas 8:22-25

31 Ježíš se vrátil na území Týru a šel přes Sidón k jezeru Galilejskému územím Dekapole.

32 Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku.

33 Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka,

34 vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl: "Effatha", což znamená 'otevři se!'

35 I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně.

36 Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali. Čím víc jim to však nařizoval, tím více to rozhlašovali.

37 Nadmíru se divili a říkali: "Dobře všecko učinil. I hluchým dává sluch a němým řeč."

Marcos 7:31-37

27 Když vystoupil na břeh, vyšel proti němu jakýsi muž z toho města, který byl posedlý démony a už dlouhou dobu nenosil oděv a nebydlel v domě, nýbrž v hrobech.

28 Když spatřil Ježíše, vykřikl, padl před ním na zem a hlasitě zvolal: "Co je ti po mně, Ježíši, Synu Boha nejvyššího? Žádám tě, abys mne netrápil."

29 Ježíš totiž nečistému duchu přikazoval, aby z toho člověka vyšel. Neboť ho velice často zachvacoval; tehdy ho poutali řetězy a okovy a hlídali, ale on pouta vždy přerval a byl démonem hnán do pustých míst.

30 Ježíš se ho zeptal: "Jaké je tvé jméno?" Odpověděl: "Legie", protože do něho vešlo mnoho zlých duchů.

31 A prosili Ježíše, jen aby jim nepřikazoval odejít do pekelné propasti.

32 Bylo tam veliké stádo vepřů, které se páslo na svahu hory. Démoni ho prosili, aby jim dovolil do nich vejít; on jim to dovolil.

33 Tu vyšli z toho člověka, vešli do vepřů, a stádo se hnalo po příkré srázu do jezera a utopilo se.

34 Když pasáci viděli, co se stalo, utekli a donesli o tom zprávu do města i do vesnic.

35 Lidé se šli podívat, co se stalo; přišli k Ježíšovi a nalezli toho člověka, z něhož vyšli démoni, jak sedí u Ježíšových nohou oblečen a chová se rozumně. A zděsili se.

Lucas 8:27-35

22 Tu přišel k němu jeden představený synagógy, jménem Jairos, a sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám

23 a úpěnlivě ho prosil: "Má dcerka umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila!"

24 Ježíš odešel s ním. Velký zástup šel za ním a tlačil se na něj.

Marcos 5:22-24

1 Potom se Ježíš opět zjevil učedníků u jezera Tiberiadského.

2 Stalo se to takto: Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků.

3 Šimon Petr jim řekl: "Jdu lovit ryby." Odpověděli mu: "I my půjdeme s tebou." Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili.

4 Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on.

5 Ježíš jim řekl: "Nemáte něco k jídlu?" Odpověděli: "Nemáme."

6 Řekl jim: "Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete." Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb.

7 Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: "To je Pán!" Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil si plášť - byl totiž svlečen - a brodil se k němu vodou.

8 Ostatní učedníci přijeli na lodi - nebyli daleko od břehu, jen asi dvě stě loket - a táhli za sebou síť s rybami.

9 Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb.

10 Ježíš jim řekl: "Přineste několik ryb z toho, co jste nalovili!"

11 Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb, bylo jich sto padesát tři; a ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla.

João 21:1-11

22 Přišli do Betsaidy. Přivedli k němu slepce a prosili jej, aby se ho dotkl.

23 I vzal toho slepého za ruku a vyvedl ho z vesnice; potřel mu slinou oči, vložil na něho ruce a ptal se ho: "Vidíš něco?"

24 On pozvedl oči a řekl: "Vidím lidi, vypadají jako stromy a chodí."

25 Potom mu znovu položil ruce na oči; slepý prohlédl, byl uzdraven a viděl všecko zcela zřetelně.

26 Ježíš ho poslal domů a přikázal mu: "Ale do vesnice nechoď!"

Marcos 8:22-26

29 Když vycházeli z Jericha, následoval ho velký zástup.

30 A hle, dva slepí seděli u cesty; když uslyšeli, že jde kolem Ježíš, začali křičet: "Smiluj se nad námi, Pane, Synu Davidův!"

31 Zástup je napomínal, aby mlčeli, ale oni křičeli ještě víc: "Smiluj se nad námi, Pane, Synu Davidův!"

32 Ježíš se zastavil, zavolal je a řekl jim: "Co chcete, abych pro vás učinil?"

33 Odpověděli mu: "Pane, ať se otevřou naše oči!"

34 Ježíš pohnut soucitem, dotkl se jejich očí, a hned prohlédli; a šli za ním.

Mateus 20:29-34

6 V jinou sobotu vešel do synagógy a učil. Byl tam člověk, jehož pravá ruka byla odumřelá.

7 Zákoníci a farizeové si na Ježíše dávali pozor, uzdravuje-li v sobotu, aby měli proč ho obžalovat.

8 On však znal jejich myšlenky. Řekl tomu muži s odumřelou rukou: "Vstaň a postav se doprostřed." On se zvedl a postavil se tam.

9 Ježíš jim řekl: "Ptám se vás: Je dovoleno v sobotu činit dobře, či zle, život zachránit, či zahubit?"

10 Rozhlédl se po nich a řekl tomu člověku: "Zvedni tu ruku!" On to učinil a jeho ruka byla zase zdravá.

Lucas 6:6-10

43 A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení a nikdo ji nemohl uzdravit.

44 Přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu, a hned jí krvácení přestalo.

45 Ježíš řekl: "Kdo se mne to dotkl?" Když všichni zapírali, řekl Petr a ti, kdo byli s ním: "Mistře, kolem tebe jsou zástupy a tlačí se na tebe!"

46 Ale Ježíš řekl: "Někdo se mne dotkl. Já jsem poznal, že ze mne vyšla síla."

47 Když žena viděla, že se to neutají, přišla chvějíc se, padla mu k nohám a přede všemi lidmi vypověděla, proč se ho dotkla a jak hned byla uzdravena.

48 On jí řekl: "Dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji."

Lucas 8:43-48

10 A byl tam člověk s odumřelou rukou. Otázali se Ježíše: "Je dovoleno v sobotu uzdravovat?" Chtěli ho totiž obžalovat.

11 On jim řekl: "Kdyby někdo z vás měl jedinou ovečku, a ona by mu v sobotu spadla do jámy, neuchopil by ji a nevytáhl?

12 A oč je člověk cennější než ovce! Proto je dovoleno v sobotu činit dobře."

13 Potom řekl tomu člověku: "Zvedni tu ruku!" Zvedl jim, a byla zase zdravá jako ta druhá.

Mateus 12:10-13

12 Když vyšli druhého dne z Betanie, dostal hlad.

13 Spatřil z dálky fíkovník, který měl listí, a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic, než listí, neboť nebyl čas fíků.

14 I řekl mu: "Ať z tebe již na věky nikdo nejí ovoce!" Učedníci to slyšeli.

Marcos 11:12-14

23 V jejich synagóze byl právě člověk, posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl:

24 "Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi svatý Boží."

25 Ale Ježíš mu pohrozil: "Umlkni a vyjdi z něho!"

26 Nečistý duch jím zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel.

Marcos 1:23-26

14 Když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk a na kolenou prosil:

15 "Pane, smiluj se nad mým synem, neboť je náměsíčný a je na tom zle: často padá do ohně a často do vody.

16 A přivedl jsem ho k tvým učedníkům a nemohli ho uzdravit."

17 Ježíš odpověděl: "Pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás ještě mám snášet? Přiveďte mi ho sem!"

18 Ježíš mu pohrozil, a zlý duch z něho vyšel; od té chvíle byl chlapec zdráv.

Mateus 17:14-18

38 A hle, jakýsi muž ze zástupu volal: "Mistře, prosím tě, ujmi se mého syna, vždyť je to mé jediné dítě;

39 hle, zachvacuje ho duch, takže znenadání vykřikuje, a lomcuje jím, až má pěnu kolem úst; jen stěží od něho odchází a tak ho moří.

40 Prosil jsem už tvé učedníky, aby ho vyhnali, ale nemohli."

41 Ježíš odpověděl: "Pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě mám být s vámi a snášet vás? Přiveď sem svého syna!"

42 Ještě než k němu přišel, démon ho povalil a zkroutil v křeči. Ježíš pohrozil nečistému duchu, uzdravil chlapce a vrátil jej otci.

43 Všichni užasli nad velikou Boží mocí. Když se všichni divili, co všechno učinil, řekl svým učedníkům:

Lucas 9:38-43

2 A hle, přinesli k němu ochrnutého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy."

3 Ale někteří ze zákoníků si řekli: "Ten člověk se rouhá!"

4 Ježíš však poznal jejich myšlenky a řekl: "Proč o tom smýšlíte tak zle?

5 Je snadnější říci 'odpouštějí se ti hříchy', nebo říci 'vstaň a choď'?

6 Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy" - tu řekne ochrnutému: "Vstaň, vezmi své lože a jdi domů!"

7 On vstal a odešel domů.

Mateus 9:2-7

20 Ráno, když šli kolem, uviděl ten fíkovník uschlý od kořenů.

21 Petr se rozpomenul a řekl: "Mistře, pohleď, fíkovník, který jsi proklel, uschl."

22 Ježíš jim odpověděl: "Mějte víru v Boha!

23 Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: 'Zdvihni se a vrhni do moře' - a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít.

24 Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít.

25 A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení."

Marcos 11:20-25

24 Když přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně a řekli: "Váš Mistr neplatí chrámovou daň?"

25 On řekl: "Platí!" Když přišel domů, ještě než promluvil, řekl mu Ježíš: "Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů nebo od cizích lidí?"

26 Když odpověděl: "Od cizích", pravil mu Ježíš: "Synové jsou tedy svobodni.

27 Ale abychom je nepohoršili, jdi k moři, hoď udici; vytáhni rybu, která se první chytí, otevři jí ústa a najdeš peníz; ten vezmi a dej jim za mne i za sebe."

Mateus 17:24-27

Tehdy k němu přivedli posedlého, který byl slepý a němý; a uzdravil ho, takže ten němý mluvil i viděl.

Mateus 12:22

A jeden z nich napadl sluhu veleknězova a uťal mu pravé ucho.

Ježíš však řekl: "Přestaňte s tím." Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho.

Lucas 22:50,51

31 Čemu tedy připodobním lidi tohoto pokolení? Komu se podobají?

32 Jsou jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na sebe: 'Hráli jsme vám, a vy jste netancovali; naříkali jsem, a vy jste neplakali,'

33 Přišel Jan Křtitel, nejedl chléb a nepil víno - říkáte: 'Je posedlý.'

34 Přišel Syn člověka, jí a pije - říkáte: 'Hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků!'

35 Ale moudrost je ospravedlněna u všech svých dětí."

36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu.

37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje,

Lucas 7:31-37

5 Tu když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho:

6 "Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí."

7 Řekl mu: "Já přijdu a uzdravím ho."

8 Setník však odpověděl: "Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven.

9 Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji; řeknu-li některému 'jdi', pak jde; jinému 'pojď sem', pak přijde; a svému otroku 'udělej to', pak to udělá."

10 Když to Ježíš uslyšel, podivil se, a řekl těm, kdo ho následovali: "Amen, amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho.

11 Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském;

12 ale synové království budou vyvrženi ven do tmy; tam bude pláč a skřípění zubů."

13 Potom řekl Ježíš setníkovi: "Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň." A v tu chvíli se sluha uzdravil.

Mateus 8:5-13

23 Když Ježíš vstoupil do domu toho představeného a uviděl hudebníky a hlučící zástup,

24 řekl: "Jděte odtud! Ta dívka neumřela, ale spí." Oni se mu posmívali.

25 A když byl zástup vyhnán, vešel Ježíš dovnitř, vzal dívku za ruku a ona vstala.

Mateus 9:23-25

1 Přijeli na protější břeh moře do krajiny gerasenské.

2 Sotva vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobů člověk nečistého ducha.

3 Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat už ani řetězy.

4 Často totiž byl už spoután okovy a řetězy, ale řetězy se sebe strhal a okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu ho zkrotit.

5 A stále v noci i ve dne křičel mezi hroby a na horách a bil do sebe kamením.

6 Když spatřil z dálky Ježíše, přiběhl, padl před ním na zem

7 a hrozně křičel: "Co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Při Bohu tě zapřísahám, netrap mě!"

8 Ježíš mu totiž řekl: "Duchu nečistý, vyjdi z toho člověka!"

9 A zeptal se ho: "Jaké je tvé jméno?" Odpověděl: "Mé jméno je 'legie', poněvadž je nás mnoho."

10 A velmi ho prosil, aby je neposílal pryč z té krajiny.

11 Páslo se tam na svahu hory velké stádo vepřů.

12 I prosili ho ti zlí duchové: "Pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů!"

13 On jim to dovolil. Tu nečistí duchové vyšli z posedlého a vešli do vepřů. Stádo pak - bylo jich na dva tisíce - hnalo se střemhlav po srázu do moře a v moři se utopilo.

14 Pasáci utekli a donesli o tom zprávu do města i vesnic. Lidé se šli podívat, co se stalo.

Marcos 5:1-14

35 Když se Ježíš přiblížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral.

36 Když uslyšel, že kolem prochází zástup lidí, ptal se, co se to děje.

37 Řekli mu, že tudy jde Ježíš Nazaretský.

38 Tu zvolal: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!"

39 Ti, kteří šli vpředu, ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!"

40 Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho k němu přivedli.

41 Když se přiblížil, Ježíš se ho otázal: "Co chceš, abych učinil?" On odpověděl: "Pane, ať vidím."

42 Ježíš mu řekl: "Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila."

43 Ihned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu.

Lucas 18:35-43

Zatímco k nim takto mluvil, přišel jeden z představených, klaněl se před ním a řekl: "Má dcera právě skonala; ale pojď, vlož na ni svou ruku, a bude žít!"

Ježíš vstal a šel s ním i se svými učedníky.

Mateus 9:18,19

40 Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: "Chceš-li, můžeš mě očistit."

41 Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čist."

42 A hned se jeho malomocenství ztratilo a byl očištěn.

Marcos 1:40-42

11 Byla tam žena, která byla stižena nemocí už osmnáct let; byla úplně sehnutá a nemohla se vůbec napřímit.

12 Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl: "Ženo, jsi zproštěna své nemoci" a vložil na ni ruce;

13 ona se ihned vzpřímila a velebila Boha.

Lucas 13:11-13

37 Tu se strhla velká bouře s vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná.

38 On však na zádi lodi na podušce spal. I probudí ho a řeknou mu: "Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?"

39 Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: "Zmlkni a utiš se!" I ustal vítr a bylo veliké ticho.

40 A řekl jim: "Proč jste tak ustrašení? Což nemáte víru?"

41 Zděsili se velikou bázní a říkali jeden druhému: "Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr i moře?"

Marcos 4:37-41

1 Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta.

2 To byla ta Marie, která pomazala Pána vzácným olejem a nohy mu otřela svými vlasy; a její bratr Lazar byl nemocen.

3 Sestry mu vzkázaly: "Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen."

4 Když to Ježíš uslyšel, řekl: "Ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ni oslaven."

5 Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval.

6 Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě dva dny na tom místě, kde byl.

7 Teprve potom řekl svým učedníkům: "Pojďme opět do Judska!"

8 Učedníci mu řekl: "Mistře, není to dávno, co tě chtěli Židé ukamenovat, a zase tam chceš jít?"

9 Ježíš odpověděl: "Což nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtne, neboť vidí světlo tohoto světa.

10 Kdo však chodí v noci, klopýtá, poněvadž v něm není světla."

11 To pověděl a dodal: "Náš přítel Lazar usnul. Ale jdu ho probudit."

12 Učedníci mu řekli: "Pane, spí-li, uzdraví se."

13 Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku.

14 Tehdy jim Ježíš řekl: "Lazar umřel.

João 11:1-14

25 A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení.

26 Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo, naopak, šlo to s ní stále k horšímu.

27 Když zaslechla o Ježíšovi, přišla ze zadu v zástupu a dotkla se jeho šatu.

28 Říkala si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu vysvobozena!"

29 A rázem přestalo jí krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení.

Marcos 5:25-29

17 Jeden člověk ze zástupu odpověděl: "Mistře, přivedl jsem k tobě svého syna, který má zlého ducha a nemůže mluvit.

18 Kdekoli se ho zmocní, povalí ho a on má pěnu u úst, skřípe zuby a strne. Požádal jsem tvé učedníky, aby ducha vyhnali, ale nedokázali to."

19 Odpověděl jim: "Pokolení nevěřící, jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás mám ještě snášet? Přivěďte ho ke mně!"

20 I přivedli ho k němu. Když ten duch Ježíše spatřil,, hned chlapce zkroutil křečí; padl na zem, svíjel se a měl pěnu u úst.

21 Ježíš se zeptal jeho otce: "Od kdy to má?" Odpověděl: "Od dětství."

22 A často jej zlý duch srazil, dokonce do ohně i do vody, aby ho zahubil. Ale můžeš-li, slituj se nad námi a pomoz nám."

23 Ježíš mu řekl: "Můžeš-li! Všechno je možné tomu, kdo věří."

24 Chlapcův otec rychle vykřikl: "Věřím, pomoz mé nedověře!"

25 Když Ježíš viděl, že se sbíhá zástup, pohrozil nečistému duchu: "Duchu němý a hluchý, já ti nařizuji, vyjdi z něho a nikdy už do něho nevcházej!"

26 Duch vykřikl, silně jím zalomcoval a vyšel; chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že umřel.

27 Ale Ježíš ho vzal za ruku, pozvedl ho a on vstal.

Marcos 9:17-27

6 To však řekl, aby ho zkoušel; sám totiž věděl, co chce učinit.

7 Filip mu odpověděl: "Ani za dvě stě denárů chleba nepostačí, aby se na každého aspoň něco dostalo."

8 Řekne mu jeden z učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra:

9 "Je tu jeden chlapec, který má pět ječných chlebů a dvě ryby; ale co je to pro tolik lidí!"

10 Ježíš řekl: "Ať se všichni posadí!" Na tom místě bylo mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc.

11 Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky a rozdílel sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl.

12 Když se nasytili, řekl svým učedníkům: "Seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo nazmar!"

13 Sebrali je tedy a naplnili dvanáct košů nalámanými díly, které z těch pěti ječných chlebů po jídle zbyly.

João 6:6-13

18 A hle, muži nesli na nosítkách člověka, který byl ochrnutý, a snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj.

19 Když viděli, že ho nepronesou zástupem, vystoupili na střechu, udělali otvor v dlaždicích a spustili ochrnutého i s lůžkem přímo před Ježíše.

20 Když viděl jejich víru, řekl tomu člověku: "Tvé hříchy jsou ti odpuštěny."

21 Zákoníci a farizeové začali uvažovat: "Kdo je ten člověk, že mluví tak rouhavě? Kdo může odpustit hříchy, než sám Bůh?"

22 Ježíš však poznal jejich myšlenky a odpověděl jim: "Jak to, že tak uvažujete?

23 Je snadnější říci 'Jsou ti odpuštěny tvé hříchy', nebo říci 'Vstaň a choď?'

24 Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy," řekl ochrnutému: "Pravím ti, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů."

25 A ihned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a chválil Boha.

Lucas 5:18-25

46 Přišli do Jericha. A když vycházel s učedníky a s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty syn Timaiův, Bartimaios, slepý žebrák.

47 Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!"

48 Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!"

49 Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho!" I zavolali toho slepého a řekli mu: "Vzchop se, vstaň, volá tě!"

50 Odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi.

51 Ježíš mu řekl: "Co chceš abych pro tebe učinil?" Slepý odpověděl: "Pane, ať vidím!"

52 Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra tě zachránila." Hned prohlédl a šel tou cestou za ním.

Marcos 10:46-52

18 Když se ráno vracel do města, dostal hlad.

19 Spatřil u cesty fíkovník a šel k němu; ale nic na něm nenalezl, jen listí. I řekl mu: "Ať se na tobě na věky neurodí ovoce!" A ten fíkovník najednou uschl.

20 Když to učedníci viděli, podivli se: "Jak najednou ten fíkovník uschl!"

21 Ježíš jim odpověděl: "Amen, pravím vám, budete-li mít víru a nebudete pochybovat, učiníte nejen to, co se stalo s fíkovníkem; ale i kdybyste této hoře řekli: 'Zdvihni se a vrhni se do moře' - stane se to.

22 A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit."

Mateus 21:18-22

11 Na cestě do Jeruzaléma procházel Samařskem a Galileou.

12 Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc deset malomocných; zůstali stát opodál

13 a hlasitě volali: "Ježíš, Mistře, smiluj se nad námi!"

14 Když je uviděl, řekl jim: "Jděte a ukažte se kněžím!" A když tam šli, byli očištěni.

15 Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha;

16 padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A byl to Samařan.

17 Nato Ježíš řekl: "Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět?

18 Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?"

19 Řekl mu: "Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila."

Lucas 17:11-19

28 Když přijel na druhý břeh moře do gadarenské krajiny, vyšli proti němu dva posedlí, kteří vystoupili z hrobů; byli velmi nebezpeční, takže se nikdo neodvážil tudy chodit.

29 A dali se do křiku: "Co je ti po nás, Synu Boží? Přišel jsi nás trápit dříve, než nastal čas?"

30 Opodál se páslo veliké stádo vepřů.

31 A zlí duchové ho prosili: "Když už nás vyháníš, pošli nás do toho stáda vepřů!"

32 On jim řekl: "Jděte!" Tu vyšli a vešli do vepřů; a hle, celé stádo se hnalo střemhlav po srázu do moře a zahynulo ve vodách.

33 Pasáci utekli, přišli do města a vyprávěli všechno, i o těch posedlých.

34 A celé město vyšlo naproti Ježíšovi, a když ho spatřili, prosili ho, aby se vzdálil z jejich končin.

Mateus 8:28-34

1 Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma.

2 V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho pět sloupořadí.

3 V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých čekajících na pohyb vody.

4 Neboť anděl Páně čas od času sestupoval do rybníka a vířil vodu; kdo první po tom zvíření vstoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoli nemocí.

5 Byl tam i jeden člověk, nemocný již třicet osm let.

6 Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu: "Chceš být zdráv?"

7 Nemocný mu odpověděl: "Pane, nemám nikoho, kdo by mě odnesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde."

8 Ježíš mu řekl: "Vstaň, vezmi lože své a choď!"

9 A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota.

João 5:1-9

1 Když s ním v těch dnech opět byl velký zástup a neměli co jíst, zavolal si učedníky a řekl jim:

2 "Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou se mnou a nemají co jíst.

3 Když je pošlu domů hladové, zemdlí na cestě; vždyť někteří z nich jsou zdaleka."

4 Jeho učedníci mu odpověděli: "Odkud by kdo mohl tady na poušti vzít chléb, aby všecky nasytil?"

5 Zeptal se jich: "Kolik chlebů máte?" Řekli: "Sedm."

6 Nařídil tedy zástupu usednout na zem; vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali; oni je předložili zástupu.

7 Měli i několik rybiček; vzdal za ně díky a nařídil, aby je také předkládali.

8 I jedli, nasytili se a sebrali zbylých nalámaných chlebů sedm košů.

9 Těch lidí bylo asi čtyři tisíce. Pak je propustil.

Marcos 8:1-9

1 Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského;

2 tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě.

3 Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy.

4 Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: "Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovu!"

5 Šimon mu odpověděl: "Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě."

6 Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly.

7 Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěly.

8 Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: "Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný."

9 Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb;

10 stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovy, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: "Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi."

11 Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním.

Lucas 5:1-11

Povstal a odešel ze synagógy do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla soužena silnou horečkou; i prosili ho za ni.

Postavil se nad ní, pohrozil horečce a ta ji opustila. Ihned vstala a obsluhovala je.

Lucas 4:38,39

22 Jednoho dne vstoupil on i jeho učedníci na loď; řekl jim: "Přeplavme se na druhý břeh jezera." Když odrazili od břehu

23 a plavili se, usnul. Tu se snesla na jezero bouře s vichřicí, takže nabírali vodu a byli ve velkém nebezpečí.

24 Přistoupili a probudili ho se slovy: "Mistře, Mistře, zahyneme!" On vstal, pohrozil větru a valícím se vlnám; i ustaly a bylo ticho.

25 Řekl jim: "Kde je vaše víra?" Oni se zděsili a užasli. Říkali mezi sebou: "Kdo to jen je, že rozkazuje i větru a vodám a poslouchají ho?"

26 Přeplavili se do krajiny gerasenské, která leží proti Galileji.

Lucas 8:22-26

1 Vešel opět do synagógy; a byl tam člověk s odumřelou rukou.

2 Číhali na něj, uzdraví-li ho v sobotu, aby jej obžalovali.

3 On řekl tomu člověku s odumřelou rukou: "Vstaň a pojď doprostřed!"

4 Pak se jich zeptal: "Je dovoleno v sobotu jednat dobře, či zle, život zachránit, či utratit?" Ale oni mlčeli.

5 Tu se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce, a řekl tomu člověku: "Zvedni ruku!" Zvedl ji, a jeho ruka byla zase zdravá.

Marcos 3:1-5

12 Schylovalo se k večeru. Tu k němu přistoupilo dvanáct učedníků a řekli: "Propusť zástup, ať jdou do okolních vesnic a dvorů opatřit si nocleh a něco k jídlu, protože jsme zde na pustém místě."

13 On jim řekl: "Dejte jim jíst vy!" Řekli mu: "Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby; nebo snad máme jít a nakoupit pokrm pro všechen tento lid?"

14 Bylo tam asi pět tisíc mužů. Řekl svým učedníkům: "Usaďte je ve skupinách asi po padesáti."

15 Učinili to a rozsadili je všechny.

16 Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal a dával učedníkům, aby je předložili zástupu.

17 A najedli a nasytili se všichni. A sebralo se zbylých nalámaných chlebů dvanáct košů.

Lucas 9:12-17

49 Když ještě mluvil, přišel kdosi z domu představeného synagógy a řekl: "Tvá dcera je mrtva, už Mistra neobtěžuj."

50 Ježíš to uslyšel a řekl: "Neboj se, jen věř a bude zachráněna."

51 Když přišel k němu do domu, nedovolil, aby s ním někdo šel dovnitř, jen Petr, Jan a Jakub s otcem té dívky i s její matkou.

52 Všichni nad mrtvou plakali a naříkali. On řekl: "Neplačte. Nezemřela, ale spí."

53 Posmívali se mu, protože věděli, že zemřela.

54 On však ji vzal za ruku a zvolal: "Dcerko, vstaň!"

55 Tu se jí život vrátil a hned vstala. Nařídil, aby jí dali něco k jídlu.

56 Jejích rodičů se zmocnil úžas. On jim však přikázal, aby nikomu neříkali, co se stalo.

Lucas 8:49-56

Když odcházeli, přivedli k němu němého člověka, posedlého zlým duchem.

A zlý duch byl vyhnán a němý mluvil. Zástupy v údivu říkaly: "Něco takového nebylo v Izraeli nikdy vídáno."

Mateus 9:32,33

20 A hle, žena trpící už dvanáct let krvácením přišla zezadu a dotkla se jeho šatu.

21 Říkala si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu zachráněna!"

22 Ježíš se obrátil a spatřiv ji, řekl: "Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila." A od té hodiny byla ta žena zdráva.

Mateus 9:20-22

K ránu šel k nim, kráčeje po moři.

Mateus 14:25

Tu k němu přišel muž, který se jmenoval Jairos; byl to představený synagógy. Padl Ježíšovi k nohám a úpěnlivě ho prosil, aby přišel do jeho domu,

protože měl jedinou dceru, asi dvanáctiletou, a ta umírala. Když tam Ježíš šel, zástupy ho velmi tísnily.

Lucas 8:41,42

48 Spatřil je zmožené veslováním, neboť vítr vál proti nim; tu k nim před svítáním kráčel po moři a chtěl jít dál kolem nich.

49 Když ho uviděli kráčet po moři, vykřikli v domnění, že je to přízrak;

50 všichni ho totiž viděli a vyděsili se. On však na ně hned promluvil: "Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!"

51 Vstoupil k nim na loď a vítr se utišil. I byli celí ohromení úžasem.

Marcos 6:48-51

46 Přišel tedy opět do Kány Galilejské, kde před tím proměnil vodu ve víno. V Kafarnaum byl jeden královský služebník, jehož syn byl nemocen.

47 Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, vydal se k němu a prosil ho, aby přišel a uzdravil jeho syna, který už byl blízek smrti.

48 Ježíš mu odpověděl: "Neuvidíte-li zázraky a znamení, neuvěříte."

49 Královský služebník mu řekl: "Pane, pojď, než mé dítě umře!"

50 Ježíš mu odpověděl: "Vrať se domů, tvůj syn je živ!" Ten člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl, a šel.

51 Ještě když byl na cestě, šli mu naproti jeho sluhové a oznámili mu: "Tvůj syn žije."

52 Zeptal se jich, v kterou hodinu se mu začalo dařit lépe. Odpověděli mu: "Včera hodinu po poledni mu přestala horečka."

53 Tu otec poznal, že to bylo právě v tu chvíli, kdy mu Ježíš řekl: "Tvůj syn je živ." A uvěřil on i všichni v jeho domě. -

54 To druhé znamení učinil Ježíš opět v Galileji, kam přišel z Judska.

João 4:46-54

23 Vstoupil na loď a učedníci ho následovali.

24 V tom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách; ale on spal.

25 I přistoupili a probudili ho se slovy: "Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!"

26 Řekl jim: "Proč jste tak ustrašeni, malověrní?" Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho.

27 Lidé užasli a říkali: "Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?"

Mateus 8:23-27

Jednou vyháněl Ježíš zlého ducha z němého člověka. Když ten duch vyšel, němý promluvil. Zástupy se divily.

Lucas 11:14

1 Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý.

2 Jeho učedníci se ho zeptali: "Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?"

3 Ježíš odpověděl: "Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží.

4 Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.

5 Pokud jsem na světě, jsem světlo světa."

6 Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči

7 a řekl mu: "Jdi, umyj se v rybníce Siloe." (To jméno znamená 'Poslaný'.) On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl.

João 9:1-7

Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním.

V tom se ti muži začali od něho vzdalovat; Petr mu řekl: "Mistře, je dobré, že jsme zde; udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Nevěděl, co mluví.

Lucas 9:32,33