O Papel do Homem

Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo nechce pracovat, ať nejí!

2 Tessalonicenses 3:10

Stejně i muži: když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší; a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet.

1 Pedro 3:7

Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní!

1 Coríntios 16:13

Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně.

Colossenses 3:19

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

Efésios 5:18

Důvěrně jsem se s ním sblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm: »Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva, ať Hospodin Abrahamovi splní, co mu přislíbil«."

Gênesis 18:19

Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.

1 Timóteo 5:8

Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval,

Efésios 5:25

Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu,

Colossenses 3:23

2 Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit,

3 ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný.

4 Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné;

1 Timóteo 3:2-4

Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.

Efésios 6:4