Jonas 2

1 ויתפלל יונה אל יהוה אלהיו ממעי הדגה׃

2 ויאמר קראתי מצרה לי אל יהוה ויענני מבטן שאול שועתי שמעת קולי׃

3 ותשליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסבבני כל משבריך וגליך עלי עברו׃

4 ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך אך אוסיף להביט אל היכל קדשך׃

5 אפפוני מים עד נפש תהום יסבבני סוף חבוש לראשי׃

6 לקצבי הרים ירדתי הארץ ברחיה בעדי לעולם ותעל משחת חיי יהוה אלהי׃

7 בהתעטף עלי נפשי את יהוה זכרתי ותבוא אליך תפלתי אל היכל קדשך׃

8 משמרים הבלי שוא חסדם יעזבו׃

9 ואני בקול תודה אזבחה לך אשר נדרתי אשלמה ישועתה ליהוה׃

10 ויאמר יהוה לדג ויקא את יונה אל היבשה׃