Amor

37 ויאמר ישוע אליו ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מדעך׃

38 זאת היא המצוה הגדולה והראשונה׃

39 והשנית דומה לה ואהבת לרעך כמוך׃

Mateus 22:37-39

ועתה שלש אלה תעמדנה האמונה והתקוה והאהבה והגדולה בהן היא האהבה׃

1 Coríntios 13:13

התשכח אשה עולה מרחם בן בטנה גם אלה תשכחנה ואנכי לא אשכחך׃

הן על כפים חקתיך חומתיך נגדי תמיד׃

Isaías 49:15,16

אם אהבתם אתי את מצותי תשמרו׃

João 14:15

האהבה תהיה בלי חנפה שנאו את הרע ודבקו בטוב׃

Romanos 12:9

האהבה תהיה בלי חנפה שנאו את הרע ודבקו בטוב׃

באהבת אחים הראו חבה יתרה ובכבוד הקדימו איש את רעהו׃

Romanos 12:9,10

אין לאיש אהבה יתרה מתתו את נפשו בעד ידידיו׃

João 15:13

והמלך יענה ויאמר אליהם אמן אמר אני לכם מה שעשיתם לאחד מאחי הצעירים האלה לי עשיתם׃

Mateus 25:40

אבל אהבו את איביכם והיטיבו והלוו מבלי תוחלת ויהי שכרכם רב והייתם בני עליון כי טוב הוא גם לשכחי טובה ולרעים׃

Lucas 6:35

ואל תהיו חיבים לאיש דבר זולתי אהבת איש את רעהו כי האהב את חברו קים את התורה׃

Romanos 13:8

ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מדעך ובכל מאדך זאת היא המצוה הראשנה׃

והשנית הדמה לה היא ואהבת לרעך כמוך ואין מצוה גדולה מאלה׃

Marcos 12:30,31

הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃

Salmos 136:1

וכי תהיה לי נבואה ואדע כל הסודות וכל הדעת וכי תהיה לי כל האמונה עד כי אעתיק הרים ואין בי האהבה הייתי כאין׃

1 Coríntios 13:2

37 ויאמר ישוע אליו ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מדעך׃

38 זאת היא המצוה הגדולה והראשונה׃

39 והשנית דומה לה ואהבת לרעך כמוך׃

40 בשתי המצות האלה כל התורה תלויה וגם הנביאים׃

Mateus 22:37-40

אהובי נאהב נא איש את רעהו כי האהבה מאלהים היא וכל אשר יאהב נולד מאלהים וידע את האלהים׃

ואשר איננו אהב לא ידע את האלהים כי האלהים הוא אהבה׃

1 João 4:7,8

האהבה מארכת אף ועשה חסד האהבה לא תקנא האהבה לא תתפאר ולא תתרומם׃

לא תעשה דבר תפלה ולא תבקש את אשר לה ולא תתמרמר ולא תחשב הרעה׃

1 Coríntios 13:4,5

16 בזאת הכרנו את האהבה כי הוא נתן את נפשו בעדנו גם אנחנו חיבים לתת את נפשתינו בעד אחינו׃

17 ואיש אשר לו נכסי העולם והוא ראה את אחיו חסר לחם וקפץ את רחמיו ממנו איך תעמד בו אהבת אלהים׃

18 בני אל נא נאהב במלין ובלשון כי אם בפעל ובאמת׃

1 João 3:16-18

אהובי נאהב נא איש את רעהו כי האהבה מאלהים היא וכל אשר יאהב נולד מאלהים וידע את האלהים׃

1 João 4:7

והאדון הוא יישר את לבבכם לאהבת האלהים ולסבלנות המשיח׃

2 Tessalonicenses 3:5

אנחנו אהבים אתו כי הוא קדם לאהבה אתנו׃

1 João 4:19

כאשר אהבני אבי אהבתי אתכם גם אני ואתם עמדו באהבתי׃

אם תשמרו את מצותי תעמדו באהבתי כאשר שמרתי גם אני את מצות אבי ועמדתי באהבתו׃

João 15:9,10

אהבו את יהוה כל חסידיו אמונים נצר יהוה ומשלם על יתר עשה גאוה׃

Salmos 31:23

אבל אני אמר לכם אהבו את איביכם ברכו את מקקליכם היטיבו לשנאיכם והתפללו בעד מכאיביכם ורדפיכם׃

Mateus 5:44

ועל כל אלה לבשו האהבה היא אגדת השלמות׃

Colossenses 3:14

הנה זאת מצותי כי תאהבון איש את אחיו כאשר אהבתיכם׃

João 15:12

ובטוח אנכי כי לא המות ולא החיים לא מלאכים ולא שררות ולא גבורות לא ההוה ולא העתיד׃

לא הרוח ולא העמק ולא כל בריה אחרת יוכלו להפרידנו מאהבת האלהים אשר היא במשיח ישוע אדנינו׃

Romanos 8:38,39

שנאה תעורר מדנים ועל כל פשעים תכסה אהבה׃

Provérbios 10:12

מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו׃

Cânticos 8:7

השמיעני בבקר חסדך כי בך בטחתי הודיעני דרך זו אלך כי אליך נשאתי נפשי׃

Salmos 143:8

וכל דבריכם יעשו באהבה׃

1 Coríntios 16:14

באהבת אחים הראו חבה יתרה ובכבוד הקדימו איש את רעהו׃

Romanos 12:10

ותשאו איש את רעהו ותסלחו בהיות לכם ריב איש עם אחיו כאשר המשיח סלח לכם כן תסלחו גם אתם׃

ועל כל אלה לבשו האהבה היא אגדת השלמות׃

Colossenses 3:13,14

אלא ככתוב אשר עין לא ראתה ואזן לא שמעה ולא עלה על לב אנוש את אשר הכין האלהים לאהביו׃

1 Coríntios 2:9

חסד ואמת אל יעזבך קשרם על גרגרותיך כתבם על לוח לבך׃

ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם׃

Provérbios 3:3,4

אנחנו ידענו כי עברנו מן המות אל החיים על כי נאהב את אחינו איש אשר לא יאהב את אחיו ישאר במות׃

1 João 3:14

16 ואנחנו ידענו ונאמן באהבה אשר אלהים אהב אתנו האלהים הוא אהבה והעמד באהבה עמד באלהים והאלהים עמד בו׃

17 ובזאת נשלמה בנו האהבה בהיות לנו בטחון ביום הדין כי כמהו כן גם אנחנו בעולם הזה׃

18 אין אימה באהבה כי אם האהבה השלמה תגרש את האימה כי באימה מעצבה ואשר באימה איננו שלם באהבה׃

1 João 4:16-18

כי זאת היא השמועה אשר שמעתם מראש לאהבה איש את רעהו׃

1 João 3:11

ואשר איננו אהב לא ידע את האלהים כי האלהים הוא אהבה׃

1 João 4:8

ולפני כל דבר אהבו איש את אחיו אהבה חזקה כי על רב פשעים תכסה האהבה׃

1 Pedro 4:8

כי כל התורה כלולה במצוה אחת והיא ואהבת לרעך כמוך׃

Gálatas 5:14

לתת לכם לפי עשר כבודו להתחזק בגבורה על ידי רוחו לאדם הפנימי׃

שישכן המשיח בלבבכם באמונה והייתם משרשים ומיסדים באהבה׃

Efésios 3:16,17

אהובי אם ככה אהב אתנו האלהים גם אנחנו חיבים לאהבה איש את רעהו׃

1 João 4:11

9 ועל זאת מתפלל אנכי כי תרבה ותגדל אהבתכם בהשכל ובכל דעת׃

10 למען תבחנו את המבחרות והייתם זכים ובלי מכשול עד יום המשיח׃

11 מלאים פרי הצדקה על ידי ישוע המשיח לכבוד אלהים ותהלתו׃

Filipenses 1:9-11

מאשר יקרת בעיני נכבדת ואני אהבתיך ואתן אדם תחתיך ולאמים תחת נפשך׃

Isaías 43:4

בכל נמיכות וענוה ובארך רוח לשאת איש את רעהו באהבה׃

Efésios 4:2

כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃

João 3:16

21 מי אשר מצותי אתו וינצרן זה הוא אשר יאהבני ואהבי אהוב הוא לאבי ואני אהבהו ואליו אתודע׃

22 ויאמר אליו יהודה לא יהודה איש קריות אדני מה הוא זה כי תחפץ להתודע אלינו ולא לעולם׃

23 ויען ישוע ויאמר אליו איש כי יאהבני ישמר את דברי ואבי יאהב אתו ונבואה אליו ונשים אצלו מעונתנו׃

24 ואשר לא יאהבני הוא לא ישמר את דברי והדבר אשר שמעתם לא שלי הוא כי אם של אבי אשר שלחני׃

João 14:21-24

לכן כל אשר תחפצו כי יעשו לכם בני האדם עשו להם גם אתם כי זאת היא התורה והנביאים׃

Mateus 7:12

את האלהים לא ראה איש מעולם ואם נאהב איש את רעהו האלהים יעמד בקרבנו ואהבתו נשלמה בנו׃

1 João 4:12

וזאת המצוה יש לנו מאתו כי האהב את האלהים יאהב גם את אחיו׃

1 João 4:21

ואנחנו ידענו ונאמן באהבה אשר אלהים אהב אתנו האלהים הוא אהבה והעמד באהבה עמד באלהים והאלהים עמד בו׃

1 João 4:16

האנשים אהבו את נשיכם כאשר גם המשיח אהב את העדה ויתן את נפשו בעדה׃

למען קדשה בדברו אחרי אשר טהרה ברחיצת המים׃

Efésios 5:25,26

אנחנו אהבים אתו כי הוא קדם לאהבה אתנו׃

כי יאמר איש אהב אני את האלהים והוא שנא את אחיו כזב הוא כי אשר לא יאהב את אחיו אשר הוא ראה איככה יוכל לאהב את האלהים אשר איננו ראה אתו׃

1 João 4:19,20

4 האהבה מארכת אף ועשה חסד האהבה לא תקנא האהבה לא תתפאר ולא תתרומם׃

5 לא תעשה דבר תפלה ולא תבקש את אשר לה ולא תתמרמר ולא תחשב הרעה׃

6 לא תשמח בעולה כי שמחתה עם האמת׃

7 את כל תשא את כל תאמין את כל תקוה ואת כל תסבל׃

1 Coríntios 13:4-7

ראו מה גדלה אהבת האב הנתונה לנו אשר נקרא בני האלהים על כן העולם איננו ידע אתנו יען כי אותו לא ידע׃

1 João 3:1

מצוה חדשה אני נתן לכם כי תאהבו איש את אחיו כאשר אהבתי אתכם כן גם אתם איש את אחיו תאהבון׃

בזאת ידעו כלם כי תלמידי אתם בהיות אהבה ביניכם׃

João 13:34,35

אבל בזאת הודיע האלהים את אהבתו אלינו כי המשיח מת בעדנו בהיותנו עוד חטאים׃

Romanos 5:8

בזאת נראתה אהבת האלהים לנו כי שלח האלהים את בנו את יחידו לעולם למען נחיה על ידו׃

בזאת היא האהבה לא שאנחנו אהבנו את האלהים כי אם הוא אהב אותנו וישלח את בנו לכפרה על חטאתינו׃

1 João 4:9,10

כי יאמר איש אהב אני את האלהים והוא שנא את אחיו כזב הוא כי אשר לא יאהב את אחיו אשר הוא ראה איככה יוכל לאהב את האלהים אשר איננו ראה אתו׃

1 João 4:20

כי זאת אהבת אלהים היא אשר נשמר את מצותיו ומצותיו אינן כבדות׃

1 João 5:3