Oração

קרבו לאלהים ויקרב אליכם רחצו ידיכם החטאים טהרו לבבכם חלוקי הלבב׃

Tiago 4:8

התמידו בתפלה׃

1 Tessalonicenses 5:17

שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם׃

כי כל השאל יקבל והדרש ימצא והדפק יפתח לו׃

Mateus 7:7,8

קרא אלי ואענך ואגידה לך גדלות ובצרות לא ידעתם׃

Jeremias 33:3

וכל אשר תשאלו בתפלה ואתם מאמינים תקחהו׃

Mateus 21:22

שמע תפלה עדיך כל בשר יבאו׃

Salmos 65:2

מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה אלהים אלי אתה אשחרך צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ ציה ועיף בלי מים׃

Salmos 63:1

וזה הוא בטחוננו אליו אשר אם נשאל דבר כפי רצונו ישמענו׃

1 João 5:14

אתם מתאוים ואין לכם תרצחו ותקנאו והשג לא תשיגו תריבו ותלחמו ואין לכם יען אשר לא התפללתם׃

Tiago 4:2

כי לא בזה ולא שקץ ענות עני ולא הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו שמע׃

Salmos 22:24

אהבתי כי ישמע יהוה את קולי תחנוני׃

כי הטה אזנו לי ובימי אקרא׃

Salmos 116:1,2

אל תדאגו כי אם בתפלה ובתחנונים עם תודה תודיעו בכל דבר את משאלותיכם לאלהינו׃

ושלום אלהים הנשגב מכל שכל ינצר את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע׃

Filipenses 4:6,7

ואין קורא בשמך מתעורר להחזיק בך כי הסתרת פניך ממנו ותמוגנו ביד עוננו׃

Isaías 64:7

2 ויאמר אליהם כי תתפללו אמרו אבינו שבשמים יתקדש שמך תבוא מלכותך יעשה רצונך כמו בשמים כן בארץ׃

3 את לחם חקנו תן לנו יום יום׃

4 וסלח לנו את חובתנו כי סלחים גם אנחנו לכל החיב לנו ואל תביאנו לידי נסיון כי אם הצילנו מן הרע׃

Lucas 11:2-4

כי עם בציון ישב בירושלם בכו לא תבכה חנון יחנך לקול זעקך כשמעתו ענך׃

Isaías 30:19

התמידו בתפלה ושקדו בה בתודה׃

Colossenses 4:2

והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע׃

Isaías 65:24

על כן נקרבה בבטחון אל כסא החסד לשאת רחמים ולמצא חסד לעזרה בעתה׃

Hebreus 4:16

התודו עונותיכם איש לפני רעהו והתפללו איש בעד רעהו למען תרפאו כי גדול כח תפלת הצדיק הקרא אל אלהים בחזקה׃

Tiago 5:16

בטחו בו בכל עת עם שפכו לפניו לבבכם אלהים מחסה לנו סלה׃

Salmos 62:8

5 ואיש מכם כי יחסר חכמה יבקשנה מאלהים הנותן לכל בנדיבה ובאין גערה ותנתן לו׃

6 רק יבקש באמונה ובבלי ספק כי בעל ספק דומה לגלי הים הסער והנגרש׃

7 והאיש ההוא אל ידמה בנפשו כי ישא דבר מאת יהוה׃

8 איש אשר חלק לבו הפכפך הוא בכל דרכיו׃

Tiago 1:5-8

קומי רני בליל לראש אשמרות שפכי כמים לבך נכח פני אדני שאי אליו כפיך על נפש עולליך העטופים ברעב בראש כל חוצות׃

Lamentações 2:19

והיה אם תעמדו בי ודברי יהיו בכם ככל חפצכם תשאלו ויעשה לכם׃

João 15:7

ויהי כחצות הלילה ויתפללו פולוס וסילא ויזמרו לאלהים והאסורים מקשיבים אליהם׃

Atos 16:25

דום ליהוה והתחולל לו אל תתחר במצליח דרכו באיש עשה מזמות׃

Salmos 37:7

ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי׃

Salmos 55:17

כי בכל מקום אשר שנים או שלשה נאספו בשמי שם אני בתוכם׃

Mateus 18:20

ואלהי הוא ימלא את כל צרככם כעשר כבודו במשיח ישוע׃

Filipenses 4:19

שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם׃

Mateus 7:7

רק יבקש באמונה ובבלי ספק כי בעל ספק דומה לגלי הים הסער והנגרש׃

Tiago 1:6

5 כי אפפני משברי מות נחלי בליעל יבעתני׃

6 חבלי שאול סבני קדמני מקשי מות׃

7 בצר לי אקרא יהוה ואל אלהי אקרא וישמע מהיכלו קולי ושועתי באזניו׃

2 Samuel 22:5-7

אשרי נצרי עדתיו בכל לב ידרשוהו׃

Salmos 119:2

וכל אשר תשאלו בשמי אעשנו למען יכבד האב בבנו׃

João 14:13

עד עתה לא שאלתם דבר בשמי שאלו ותקחו למען תמלא שמחתכם׃

João 16:24

וכל אשר תשאלו בשמי אעשנו למען יכבד האב בבנו׃

כי תשאלו דבר בשמי אני אעשנו׃

João 14:13,14

ולו אשר יכל להרבות גמוליו עלינו יותר מכל משאלותינו ומחשבותינו לפי הכח הפעל בקרבנו׃

Efésios 3:20

וכי תתפלל אל תהי כחנפים האהבים להתפלל בעמדם בבתי הכנסיות ואצל פנות השוקים למען יראו לבני אדם אמן אמר אני לכם כי לקחו את שכרם׃

Mateus 6:5

בכל לבי דרשתיך אל תשגני ממצותיך׃

Salmos 119:10

און אם ראיתי בלבי לא ישמע אדני׃

Salmos 66:18

על כן אני אמר לכם כל אשר תשאלו בהתפללכם האמינו כי תקחו ויהי לכם׃

Marcos 11:24

וגם אני אמר לכם שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם׃

כי כל השאל יקבל והדרש ימצא ולדפק יפתח׃

Lucas 11:9,10

וכל אשר נשאל מאתו נקבל כי נשמר את מצותיו ונעשה את הרצוי לפניו׃

1 João 3:22

ולא חלק לבו בהבטחת האלהים כחסר האמונה כי אם התחזק באמונתו ויתן כבוד לאלהים׃

וידע בלבב שלם כי את אשר הבטיח גם יכל לעשותו׃

Romanos 4:20,21

וכן גם הרוח תמך אתנו בחלשותינו כי לא ידענו מה להתפלל כראוי אכן הרוח הוא מפגיע בעדנו באנחות עמקות מדבר׃

והחקר לבבות יודע את אשר יחשב הרוח כי כרצון האלהים יפגיע בעד הקדושים׃

Romanos 8:26,27

בצר לי אקרא יהוה ואל אלהי אשוע ישמע מהיכלו קולי ושועתי לפניו תבוא באזניו׃

Salmos 18:6

וקראתם אתי והלכתם והתפללתם אלי ושמעתי אליכם׃

Jeremias 29:12

אבל אליכם השמעים אני אמר אהבו את איביכם היטיבו לשנאיכם׃

ברכו את מקלליכם והתפללו בעד מכלימיכם׃

Lucas 6:27,28

ובקשתם אתי ומצאתם כי תדרשני בכל לבבכם׃

Jeremias 29:13

ומדעתנו כי ישמענו לכל אשר נשאל נדע גם זאת כי נשיג את המשאלות אשר שאלנו ממנו׃

1 João 5:15

און אם ראיתי בלבי לא ישמע אדני׃

אכן שמע אלהים הקשיב בקול תפלתי׃

Salmos 66:18,19

הן אתם הרעים ידעים לתת מתנות טבות לבניכם אף כי אביכם שבשמים יתן אך טוב לשאלים מאתו׃

Mateus 7:11

רק יבקש באמונה ובבלי ספק כי בעל ספק דומה לגלי הים הסער והנגרש׃

והאיש ההוא אל ידמה בנפשו כי ישא דבר מאת יהוה׃

Tiago 1:6,7

ויאמר האדון שמעון שמעון הנה תבע אתכם השטן לזרותכם כחטים׃

ואני התפללתי בעדך אשר לא תכלה אמונתך ואתה כאשר תשוב חזק את אחיך׃

Lucas 22:31,32

נחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה עד יהוה׃

נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים׃

Lamentações 3:40,41

אליו פי קראתי ורומם תחת לשוני׃

Salmos 66:17

ובלי אמונה לא יוכל איש להיות רצוי אל האלהים כי כל הקרב אליו צריך להאמין כי יש אלהים וגמול הוא משיב לדרשיו׃

Hebreus 11:6

וילך מעט האלה ויפל על פניו ויתפלל לאמר אבי אם יוכל להיות תעבר נא מעלי הכוס הזאת אך לא כרצוני כי אם כרצונך׃

Mateus 26:39

ובהתפללכם אל תפטפטו כגוים החשבים כי בהרבות דבריהם ישמעו׃

ואתם אל תדמו להם כי יודע אביכם כל צרככם בטרם תשאלו ממנו׃

Mateus 6:7,8

9 לכן כה תתפללו אבינו שבשמים יתקדש שמך׃

10 תבא מלכותך יעשה רצונך כמו בשמים כן בארץ׃

11 את לחם חקנו תן לנו היום׃

12 וסלח לנו את חבותינו כאשר סלחנו גם אנחנו לחיבינו׃

13 ואל תביאנו לידי נסיון כי אם חלצנו מן הרע כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים אמן׃

Mateus 6:9-13

כה אמר יהוה קדוש ישראל ויצרו האתיות שאלוני על בני ועל פעל ידי תצוני׃

Isaías 45:11

לא אתם בחרתם בי כי אם אנכי בחרתי בכם והפקדתי אתכם ללכת ולעשות פרי ופריכם יקום והיה כל אשר תשאלו מאבי בשמי יתן לכם׃

João 15:16

מסיר אזנו משמע תורה גם תפלתו תועבה׃

Provérbios 28:9

וגם עתה נאם יהוה שבו עדי בכל לבבכם ובצום ובבכי ובמספד׃

Joel 2:12

וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני׃

Salmos 50:15

ובהתפללכם אל תפטפטו כגוים החשבים כי בהרבות דבריהם ישמעו׃

Mateus 6:7

לכן רצוני שיתפללו האנשים בכל מקום וישאו ידיהם קדש בלי כעס ומדון׃

1 Timóteo 2:8

והתפללו תמיד בכל עת בתפלה ותחנונים ברוח ושקדו והתאמצו על זאת להעתיר תמיד בעד כל הקדשים׃

Efésios 6:18

קרוב יהוה לכל קראיו לכל אשר יקראהו באמת׃

Salmos 145:18

כל אלה היו שקדים יחדו בלב אחד להתפלל ולהתחנן ועמהם הנשים ומרים אם ישוע וגם אחיו׃

Atos 1:14

שמחו בתוחלת סבלו בצרה שקדו על התפלה׃

Romanos 12:12

פנה אל תפלת הערער ולא בזה את תפלתם׃

Salmos 102:17

וירא בצר להם בשמעו את רנתם׃

ויזכר להם בריתו וינחם כרב חסדו׃

Salmos 106:44,45

אמן אמר אני לכם כל אשר תאסרו על הארץ אסור יהיה בשמים וכל אשר תתירו על הארץ מתר יהיה בשמים׃

Mateus 18:18

אל תדאגו כי אם בתפלה ובתחנונים עם תודה תודיעו בכל דבר את משאלותיכם לאלהינו׃

Filipenses 4:6

16 היו שמחים בכל עת׃

17 התמידו בתפלה׃

18 הודו על הכל כי זה רצון האלהים אליכם במשיח ישוע׃

1 Tessalonicenses 5:16-18

על זאת התחננתי שלש פעמים אל האדון להסירו ממני׃

ויאמר אלי די לך חסדי כי בחלשה תשלם גבורתי על כן שמח לבי להתהלל בחלשותי למען תשרה עלי גבורת המשיח׃

2 Coríntios 12:8,9

ודעו כי הפלה יהוה חסיד לו יהוה ישמע בקראי אליו׃

Salmos 4:3

ואתה כי תתפלל בוא בחדרך וסגר דלתך בעדך והתפלל אל אביך אשר בסתר ואביך הראה במסתרים הוא בגלוי יגמלך׃

Mateus 6:6

אבל המין הזה לא יצא כי אם בתפלה ובצום׃

Mateus 17:21

וזה הוא בטחוננו אליו אשר אם נשאל דבר כפי רצונו ישמענו׃

ומדעתנו כי ישמענו לכל אשר נשאל נדע גם זאת כי נשיג את המשאלות אשר שאלנו ממנו׃

1 João 5:14,15

1 וגם משל דבר אליהם להתפלל תמיד ולא להתרפות׃

2 ויאמר שופט היה בעיר אחת אשר לא ירא את האלהים ולא נשא פנים לאדם׃

3 ואלמנה היתה בעיר ההיא ותבא אליו לאמר דינה את דיני ממריבי׃

4 וימאן מיום אל יום ואחרי כן אמר בנפשו גם כי את האלהים אינני ירא ולאדם לא אשא פנים׃

5 אעשה את דין האלמנה הזאת על הוגיעה אתי פן תבוא תמיד ותדכאני במלים׃

6 ויאמר האדון שמעו את אשר אמר דין העולה׃

7 והאלהים הלא הוא יעשה דין בחיריו הקראים אליו יומם ולילה גם כי יתמהמה להושיעם׃

8 אני אמר לכם כי יעשה את דינם במהרה אך בן האדם בבאו הימצא אמונה בארץ׃

Lucas 18:1-8

יהוה בקר תשמע קולי בקר אערך לך ואצפה׃

Salmos 5:3

ואתה כי תתפלל בוא בחדרך וסגר דלתך בעדך והתפלל אל אביך אשר בסתר ואביך הראה במסתרים הוא בגלוי יגמלך׃

ובהתפללכם אל תפטפטו כגוים החשבים כי בהרבות דבריהם ישמעו׃

Mateus 6:6,7

הן קץ הכל קרב לכן היו צנועים וערים להתפלל׃

1 Pedro 4:7

אשר על כן יוכל גם להושיע בכל וכל את הנגשים על ידו לאלהים כי חי הוא תמיד להפגיע בעדם׃

Hebreus 7:25

דרשו יהוה בהמצאו קראהו בהיותו קרוב׃

Isaías 55:6