כי כאשר הגוף בלי נשמה מת הוא כן גם האמונה בלי מעשים מתה היא׃

Tiago 2:26

בדעתכם כי בחן אמונתכם מביא לידי סבלנות׃

Tiago 1:3

ויאמר אליו ישוע לאמר אם תוכל להאמין כל יוכל המאמין׃

Marcos 9:23

לתת לכם לפי עשר כבודו להתחזק בגבורה על ידי רוחו לאדם הפנימי׃

שישכן המשיח בלבבכם באמונה והייתם משרשים ומיסדים באהבה׃

Efésios 3:16,17

ונביטה אל ישוע ראש האמונה ומשלימה אשר בעד השמחה השמורה לו סבל את הצלב ויבז החרפה וישב לימין כסא האלהים׃

Hebreus 12:2

באמונה שרה גם היא קבלה הכח להזריע ותלד אחרי בלתה כי חשבה לנאמן את המבטיח׃

Hebreus 11:11

אם לא נאמין הנה הוא קים באמונתו כי לכחש בעצמו לא יוכל׃

2 Timóteo 2:13

הצדיק באמונתו יחיה ואם יסג אחור לא רצתה נפשי בו׃

Hebreus 10:38

כי כל הנולד מאת האלהים מנצח את העולם ואמונתנו הנצחון המנצח את העולם׃

1 João 5:4

ויאמר להם ישוע אנכי הוא לחם החיים כל הבא אלי לא ירעב ואשר יאמין בי לא יצמא עוד׃

João 6:35

המלחמה הטובה נלחמתי את המרוצה השלמתי את האמונה שמרתי׃

2 Timóteo 4:7

כי בלבבו יאמין האדם והיתה לו לצדקה ובפיהו יודה והיתה לו לישועה׃

Romanos 10:10

כי תגלה בה צדקת אלהים מאמונה אל אמונה ככתוב וצדיק באמונתו יחיה׃

Romanos 1:17

דרך אמונה בחרתי משפטיך שויתי׃

Salmos 119:30

ואתה איש האלהים ברח לך מאלה ורדף צדקה וחסידות ואמונה ואהבה וסבלנות וענוה׃

1 Timóteo 6:11

על כן אני אמר לכם כל אשר תשאלו בהתפללכם האמינו כי תקחו ויהי לכם׃

Marcos 11:24

כל המאמין בבן יש לו חיי עולמים ואשר לא יאמין בבן לא יראה חיים כי אם חרון אלהים ישכן עליו׃

João 3:36

הן יקטלני לא איחל אך דרכי אל פניו אוכיח׃

Jó 13:15

ובלי אמונה לא יוכל איש להיות רצוי אל האלהים כי כל הקרב אליו צריך להאמין כי יש אלהים וגמול הוא משיב לדרשיו׃

Hebreus 11:6

בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשען׃

בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך׃

Provérbios 3:5,6

כי באמונה נתהלך ולא בראות עינים׃

2 Coríntios 5:7

כי האמונה היא חסן הבטחון במקוה והוכחת דברים לא נראים׃

Hebreus 11:1

ועל כל אלה תפשו את מגן האמונה אשר תוכלו לכבות בו את חצי הרשע הבערים׃

Efésios 6:16

כי בחסד נושעתם על ידי האמונה ולא מידכם היתה זאת כי מתת אלהים היא׃

לא מתוך המעשים שלא יתהלל איש׃

Efésios 2:8,9

ויאמר אליה ישוע הלא אמרתי לך כי אם תאמיני תחזי את כבוד האלהים׃

João 11:40

ואלהי התקוה הוא ימלא אתכם כל שמחה ושלום באמונה למען תעדף תקותכם בגבורת רוח הקדש׃

Romanos 15:13

ויאמר אליה ישוע אנכי התקומה והחיים המאמין בי יחיה גם כי ימות׃

וכל החי אשר יאמין בי לא ימות לעולם התאמיני זאת׃

João 11:25,26

כי אנחנו ברוח ניחל מתוך האמונה לתקות הצדקה׃

Gálatas 5:5

כי לא יפלא מאלהים כל דבר׃

Lucas 1:37

6 אשר בה תגילו אתם המתעצבים עתה מעט לפי הצרך במסת שנות׃

7 למען תמצא אמונתכם המזקקה יקרה הרבה מן הזהב האבד הצרוף באש לתהלה ולכבוד ולתפארת בהתגלות ישוע המשיח׃

8 אשר אהבתם ולא ראיתם ואשר עתה תאמינו בו בלא ראות אתו ובכן תגילו בשמחה מפארה עצמה מספר׃

9 בקחתכם עקב אמונתכם תשועה לנפשתיכם׃

1 Pedro 1:6-9

עם המשיח נצלבתי ואין עוד אנכי החי כי אם המשיח הוא חי בקרבי ואשר אני חי עתה בבשר אחיה באמונת בן אלהים אשר אהבני ויתן את נפשו בעדי׃

Gálatas 2:20

כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃

João 3:16

בקחתכם עקב אמונתכם תשועה לנפשתיכם׃

1 Pedro 1:9

לכן האמונה באה מתוך השמועה והשמועה על ידי דבר אלהים׃

Romanos 10:17

אז נחמנו עליכם אחי בכל צרתנו ולחצנו על ידי אמונתכם׃

1 Tessalonicenses 3:7

וכל אשר תשאלו בתפלה ואתם מאמינים תקחהו׃

Mateus 21:22

למען אשר לא תהיה אמונתכם בחכמת בני אדם כי אם בגבורת אלהים׃

1 Coríntios 2:5

ויען ישוע ויאמר אליהם תהי נא בכם אמונת אלהים׃

Marcos 11:22

רק יבקש באמונה ובבלי ספק כי בעל ספק דומה לגלי הים הסער והנגרש׃

Tiago 1:6

שקדו ועמדו באמונה התאששו והתחזקו׃

1 Coríntios 16:13

5 ואיש מכם כי יחסר חכמה יבקשנה מאלהים הנותן לכל בנדיבה ובאין גערה ותנתן לו׃

6 רק יבקש באמונה ובבלי ספק כי בעל ספק דומה לגלי הים הסער והנגרש׃

7 והאיש ההוא אל ידמה בנפשו כי ישא דבר מאת יהוה׃

8 איש אשר חלק לבו הפכפך הוא בכל דרכיו׃

Tiago 1:5-8

ויאמר ישוע אליהם מפני אשר אינכם מאמינים כי אמן אמר אני לכם אם יש לכם אמונה כגרגר החרדל ואמרתם אל ההר הזה העתק מזה שמה ונעתק ממקומו ואין דבר אשר יבצר מכם׃

Mateus 17:20

וכי תהיה לי נבואה ואדע כל הסודות וכל הדעת וכי תהיה לי כל האמונה עד כי אעתיק הרים ואין בי האהבה הייתי כאין׃

1 Coríntios 13:2

אשר אהבתם ולא ראיתם ואשר עתה תאמינו בו בלא ראות אתו ובכן תגילו בשמחה מפארה עצמה מספר׃

בקחתכם עקב אמונתכם תשועה לנפשתיכם׃

1 Pedro 1:8,9

אבל לאשר איננו פעל כי אם מאמין במצדיק את הרשע אמונתו תחשב לו לצדקה׃

Romanos 4:5

ויאמר ישוע אליו לך לך אמונתך הושיעה לך ופתאם ראה וילך אחרי ישוע בדרך׃

Marcos 10:52

ויגע בעיניהם ויאמר יעשה לכם כאמונתכם׃

Mateus 9:29

והנה הם מביאים אליו איש נכה אברים והוא משכב על המטה ויהי כראות ישוע את אמונתם ויאמר אל נכה האברים חזק בני נסלחו לך חטאתיך׃

Mateus 9:2

ואשר לו ספק באכלו נאשם כי לא עשה מאמונה וכל אשר נעשה מבלי אמונה חטא הוא,׃

Romanos 14:23

בזכרנו תמיד לפני האלהים אבינו את פעל אמונתכם ויגיעת אהבתכם וסבלנות תקותכם לאדנינו ישוע המשיח׃

1 Tessalonicenses 1:3

ועמדתם נגדו חזקים באמונה ודעו כי ענוים כאלה באו גם על אחיכם אשר בעולם׃

1 Pedro 5:9

כי כלכם בני אלהים אתם על ידי האמונה במשיח ישוע׃

כי כלכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח׃

Gálatas 3:26,27

ויען ישוע ויאמר אליה אשה גדלה אמונתך יהי לך כרצונך ותרפא בתה מן השעה ההיא׃

Mateus 15:28

ויען ישוע ויאמר אליהם אמן אמר אני לכם אם תהיה לכם אמונה ואינכם מסתפקים לא לבד כמעשה התאנה הזאת תעשו כי גם באמרכם אל ההר הזה הנשא והעתק אל תוך הים היו תהיה׃

Mateus 21:21

כי כה אמר אדני יהוה קדוש ישראל בשובה ונחת תושעון בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם ולא אביתם׃

Isaías 30:15

לכן אחרי נצדקנו באמונה שלום לנו עם האלהים באדנינו ישוע המשיח׃

Romanos 5:1

עלי תקות חיי העולם אשר הבטיח לפני ימות עולם האל אשר לא ישקר׃

Tito 1:2

ואת החלוש באמונה אותו קבלו ולא לדין את המחשבות׃

Romanos 14:1