Mulher

חכמות נשים בנתה ביתה ואולת בידיה תהרסנו׃

Provérbios 14:1

1 ויהי אחרי כן ויעבר מעיר אל עיר ומכפר אל כפר קורא ומבשר את מלכות האלהים ושנים העשר אתו׃

2 ונשים אשר נרפאו מרוחות רעות ומחליים מרים הנקראה מגדלית אשר גרשו ממנה שבעה שדים׃

3 ויוחנה אשת כוזא סוכן הורדוס ושושנה ואחרות רבות אשר שרתהו מנכסיהן׃

Lucas 8:1-3

3 וכן הזקנות תהי הנהגתן כאשר נאוה לקדש לא תהיינה מלשינות ולא נכבשות לסבוא יין כי אם מלמדות טוב׃

4 ומישרות את הצעירות לאהב את בעליהן ולאהב את בניהן׃

5 ולהיות צנועות וטהרות צופיות הליכות ביתן וטבות ונכנעות לבעליהן למען לא יחלל דבר האלהים׃

Tito 2:3-5

21 ויפל יהוה אלהים תרדמה על האדם ויישן ויקח אחת מצלעתיו ויסגר בשר תחתנה׃

22 ויבן יהוה אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם׃

23 ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת׃

Gênesis 2:21-23

אשת חן תתמך כבוד ועריצים יתמכו עשר׃

Provérbios 11:16

ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם׃

Gênesis 1:27

ועתה בתי אל תיראי כל אשר תאמרי אעשה לך כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל את׃

Rute 3:11

וככה הנשים תהיינה ישרות ולא מלשינות משלות ברוחן ונאמנות בכל׃

1 Timóteo 3:11

טוב שבת בארץ מדבר מאשת מדונים וכעס׃

Provérbios 21:19

שקר החן והבל היפי אשה יראת יהוה היא תתהלל׃

Provérbios 31:30

וכן אתם האנשים שבו עמהן בתבונה כי כלי רפה האשה ותנו לה כבוד כי גם להן יש חלק בנחלת מתנת החיים פן תכלאו מתפלותיכם׃

1 Pedro 3:7

אשת חיל עטרת בעלה וכרקב בעצמותיו מבישה׃

Provérbios 12:4

וכן אתן הנשים הכנענה לפני בעליכן למען גם אם יש אשר אינם שמעים לדבר יקנו באין אמר ודברים על ידי מעשי הנשים׃

1 Pedro 3:1

בית והון נחלת אבות ומיהוה אשה משכלת׃

Provérbios 19:14