Casamento

אתן הנשים הכנענה לבעליכן כראוי באדנינו׃

אתם האנשים אהבו את נשיכם ואל תתמרמרו אליהן׃

Colossenses 3:18,19

וידע אונן כי לא לו יהיה הזרע והיה אם בא אל אשת אחיו ושחת ארצה לבלתי נתן זרע לאחיו׃

וירע בעיני יהוה אשר עשה וימת גם אתו׃

Gênesis 38:9,10

26 ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ׃

27 ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם׃

28 ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ׃

Gênesis 1:26-28

וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה וישכב עמה ותלד בן ויקרא את שמו שלמה ויהוה אהבו׃

2 Samuel 12:24

אשה זנה וחללה לא יקחו ואשה גרושה מאישה לא יקחו כי קדש הוא לאלהיו׃

Levítico 21:7

האיש יקים חובת העונה לאשתו וכמו כן האשה לבעלה׃

האשה איננה שלטת על גופה כי אם בעלה וכמו כן גם האיש איננו שלט על גופו כי אם אשתו׃

1 Coríntios 7:3,4

14 ועל כל אלה לבשו האהבה היא אגדת השלמות׃

15 וישלט בלבבכם שלום האלהים אשר נקראתם לו בגוף אחד וזבחו תודה׃

16 דבר האדון ישכן בקרבכם בשפע רב בכל חכמה ותלמדו ותעוררו את נפשכם בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות ושירו ליהוה בנעימה בלבבכם׃

17 וכל אשר תעשו הן במלין הן בפעל עשו בשם האדון ישוע והודו לאלהים אבינו על ידי׃

Colossenses 3:14-17

על כן תמותתו את אבריכם בארץ את הזנות והטמאה והזמה והתאות הרעות ונטות אחרי הבצע אשר היא עבודת אלילים׃

Colossenses 3:5

בית והון נחלת אבות ומיהוה אשה משכלת׃

Provérbios 19:14

האישות תיקר בכל וערש יצועכם אל יחלל את הזנים ואת המנאפים ידין אלהים׃

Hebreus 13:4

וראו פן ישלם איש לאיש רעה תחת רעה כי אם רדפו בכל עת את הטוב הן לאיש איש מכם הן לכל אדם׃

1 Tessalonicenses 5:15

אכלו ושתו נשאו נשים והשיאו נשים לאנשים עד היום אשר בא נח אל התבה ויבא המבול וישחת את כלם׃

Lucas 17:27

אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך׃

Salmos 128:3

וינגע יהוה את פרעה נגעים גדלים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברם׃

ויקרא פרעה לאברם ויאמר מה זאת עשית לי למה לא הגדת לי כי אשתך הוא׃

Gênesis 12:17,18

שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני׃

Cânticos 2:6

ריבו באמכם ריבו כי היא לא אשתי ואנכי לא אישה ותסר זנוניה מפניה ונאפופיה מבין שדיה׃

Oséias 2:2

האנשים אהבו את נשיכם כאשר גם המשיח אהב את העדה ויתן את נפשו בעדה׃

למען קדשה בדברו אחרי אשר טהרה ברחיצת המים׃

Efésios 5:25,26

18 נוסו מן הזנות כל חטא אשר יעשה אותו האדם מחוץ לגופו הוא והזונה חטא בעצם גופו׃

19 או הלא ידעתם כי גופכם הוא היכל רוח הקדש השכן בקרבכם אשר קבלתם מאת האלהים וכי לא לעצמכם אתם׃

20 כי במחיר נקניתם על כן כבדו את האלהים בגופכם וברוחכם אשר לאלהים המה׃

1 Coríntios 6:18-20

21 ויפל יהוה אלהים תרדמה על האדם ויישן ויקח אחת מצלעתיו ויסגר בשר תחתנה׃

22 ויבן יהוה אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם׃

23 ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת׃

24 על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד׃

Gênesis 2:21-24

כי אשה בעלת בעל קשורה היא באישה כפי התורה בחייו ובמות הבעל פטורה היא מתורת בעלה׃

והנה אם תחיה לאיש אחר בחיי בעלה נאפת יקרא לה אבל אחרי מות בעלה פטורה היא מן התורה ואיננה נאפת בהיותה לאיש אחר׃

Romanos 7:2,3

25 האנשים אהבו את נשיכם כאשר גם המשיח אהב את העדה ויתן את נפשו בעדה׃

26 למען קדשה בדברו אחרי אשר טהרה ברחיצת המים׃

27 להקימה בכבוד לו לעדה אשר אין בה כתם וקמט וכדומה כי אם למען תהיה קדושה ותמימה׃

28 כן האנשים חיבים לאהב את נשיהם כגופם כי האהב את אשתו אהב את עצמו׃

29 כי מעולם לא שנא איש את בשרו כי אם זן ומכלכל אתו כאשר גם האדון את עדתו׃

30 כי אברי גופו אנחנו משברו ומעצמיו׃

Efésios 5:25-30

כי האיש אשר איננו מאמין מקדש הוא באשה והאשה אשר איננה מאמנת מקדשת היא באיש שאם לא כן יהיו בניכם טמאים אמנם עתה קדושים המה׃

1 Coríntios 7:14

וזנים ושכבים את זכר וגנבי נפש וכזבים ונשבעים לשקר וכל מעשה הפך מן הלקח הבריא׃

1 Timóteo 1:10

אבל זנות וכל טמאה ואהבת בצע בל יזכר ביניכם כאשר נאוה לקדשים׃

Efésios 5:3

ונאמר איש אשר ישלח את אשתו ונתן לה ספר כריתות׃

אבל אני אמר לכם המשלח את אשתו בלתי על דבר זנות עשה אתה נאפת והלקח את הגרושה לו לאשה נאף הוא׃

Mateus 5:31,32

1 ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה הגר׃

2 ותאמר שרי אל אברם הנה נא עצרני יהוה מלדת בא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה וישמע אברם לקול שרי׃

3 ותקח שרי אשת אברם את הגר המצרית שפחתה מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ותתן אתה לאברם אישה לו לאשה׃

Gênesis 16:1-3

4 האהבה מארכת אף ועשה חסד האהבה לא תקנא האהבה לא תתפאר ולא תתרומם׃

5 לא תעשה דבר תפלה ולא תבקש את אשר לה ולא תתמרמר ולא תחשב הרעה׃

6 לא תשמח בעולה כי שמחתה עם האמת׃

7 את כל תשא את כל תאמין את כל תקוה ואת כל תסבל׃

1 Coríntios 13:4-7

אך מפני הזנות תהי לכל איש אשתו ויהי לכל אשה בעלה׃

1 Coríntios 7:2

8 ואל הפנוים ואל האלמנות אמר אני כי טוב להם אם ישבו ככה כמו גם אני׃

9 אך אם לא יוכלו להנזר יתחברו בנשואין כי טוב להתחבר בנשואין מהיות בער בתאוה׃

10 והנה את הנשואים אנכי מצוה ולא אנכי כי אם האדון אשר לא תפרש אשה מבעלה׃

11 ואם פרש תפרש ממנו תשב בלא איש או תתרצה לבעלה ואיש אל ישלח את אשתו׃

1 Coríntios 7:8-11

ויתחזק אביהו וישא לו נשים ארבע עשרה ויולד עשרים ושנים בנים ושש עשרה בנות׃

2 Crônicas 13:21

אם כן אינם עוד שנים כי אם בשר אחד לכן את אשר חבר האלהים אל יפרידנו האדם׃

Mateus 19:6

19 וגלוים הם פעלי הבשר אשר הם נאוף זנות טמאה וזמה׃

20 עבודת אלילים וכשוף איבות ומצות וקנאה ורגז מריבות מחלקות וכתות׃

21 צרות עין ושפיכות דמים ושרון וזוללות ודומיהן אשר אמר עליהן כמו שאמרתי כבר כי עשי אלה לא ינחלו מלכות האלהים׃

Gálatas 5:19-21

4 ויען ויאמר אליהם הלא קראתם כי עשה בראשית זכר ונקבה עשה אתם׃

5 ואמר על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו שניהם לבשר אחד׃

6 אם כן אינם עוד שנים כי אם בשר אחד לכן את אשר חבר האלהים אל יפרידנו האדם׃

Mateus 19:4-6

כה אמר אדני יהוה יען השפך נחשתך ותגלה ערותך בתזנותיך על מאהביך ועל כל גלולי תועבותיך וכדמי בניך אשר נתת להם׃

לכן הנני מקבץ את כל מאהביך אשר ערבת עליהם ואת כל אשר אהבת על כל אשר שנאת וקבצתי אתם עליך מסביב וגליתי ערותך אלהם וראו את כל ערותך׃

Ezequiel 16:36,37

כי יקרא אתך איש אל החתנה אל תסב בראש פן יקרא שמה איש נכבד ממך׃

Lucas 14:8

ולא שבו מדרכם לרצח ולכשף ולזנות ולגנב׃

Apocalipse 9:21

רני עקרה לא ילדה פצחי רנה וצהלי לא חלה כי רבים בני שוממה מבני בעולה אמר יהוה׃

Isaías 54:1

28 כן האנשים חיבים לאהב את נשיהם כגופם כי האהב את אשתו אהב את עצמו׃

29 כי מעולם לא שנא איש את בשרו כי אם זן ומכלכל אתו כאשר גם האדון את עדתו׃

30 כי אברי גופו אנחנו משברו ומעצמיו׃

Efésios 5:28-30

כי יקח איש אשה חדשה לא יצא בצבא ולא יעבר עליו לכל דבר נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח׃

Deuteronômio 24:5

והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את יהוה׃

וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין׃

Gênesis 4:1,25

מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מיהוה׃

Provérbios 18:22

ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דדיך מיין׃

Cânticos 1:2

22 הנשים הכנענה לבעליכן כמו לאדנינו׃

23 כי האיש הוא ראש האשה כאשר המשיח הוא ראש העדה והוא מושיע של הגוף׃

24 אבל כאשר תכנע העדה למשיח ככה גם הנשים לבעליהן בכל דבר׃

Efésios 5:22-24

3 כי רצון האלהים היא קדשתכם אשר תתרחקו מן הזנות׃

4 וידע כל איש מכם לשמר את כליו בקדשה ויקר׃

5 ולא בתאות זמה כדרך הגוים אשר אינם ידעים האלהים׃

1 Tessalonicenses 4:3-5

3 האיש יקים חובת העונה לאשתו וכמו כן האשה לבעלה׃

4 האשה איננה שלטת על גופה כי אם בעלה וכמו כן גם האיש איננו שלט על גופו כי אם אשתו׃

5 אל תמנעו את עצמכם זה מזה זולתי בהסכמת שניכם על זמן קבוע להיות פנוים לתענית ולתפלה ותשובו ותתאחדו פן ינסה אתכם השטן בעבור פריצות יצרכם׃

1 Coríntios 7:3-5

13 כי יקח איש אשה ובא אליה ושנאה׃

14 ושם לה עלילת דברים והוציא עליה שם רע ואמר את האשה הזאת לקחתי ואקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים׃

15 ולקח אבי הנער ואמה והוציאו את בתולי הנער אל זקני העיר השערה׃

16 ואמר אבי הנער אל הזקנים את בתי נתתי לאיש הזה לאשה וישנאה׃

17 והנה הוא שם עלילת דברים לאמר לא מצאתי לבתך בתולים ואלה בתולי בתי ופרשו השמלה לפני זקני העיר׃

Deuteronômio 22:13-17

יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעורך׃

אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירוך בכל עת באהבתה תשגה תמיד׃

Provérbios 5:18,19

ועל כל אלה לבשו האהבה היא אגדת השלמות׃

Colossenses 3:14

ותהי שם חנה אשה נביאה בת פנואל משבט אשר והיא באה בימים וחיתה עם בעלה שבע שנים אחרי בתוליה׃

Lucas 2:36

22 ויבן יהוה אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם׃

23 ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת׃

24 על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד׃

Gênesis 2:22-24

כן הבא אל אשת רעהו לא ינקה כל הנגע בה׃

Provérbios 6:29

טוב לשבת על פנת גג מאשת מדונים ובית חבר׃

Provérbios 21:9

וכל איש אשר עזב את בתיו ואת אחיו ואת אחיותיו ואת אביו ואת אמו ואת אשתו ואת בניו ואת שדותיו למען שמי הוא יקח מאה שערים וחיי עולמים יירש׃

Mateus 19:29

4 ויאמרו משה התיר לכתב ספר כריתת ולשלח׃

5 ויען ישוע ויאמר אליהם בעבור קשי לבבכם כתב לכם את המצוה הזאת׃

6 אבל מראשית הבריאה זכר ונקבה עשה אתם אלהים׃

7 על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו׃

8 והיו שניהם לבשר אחד ואם כן אפוא אינם עוד שנים כי אם בשר אחד׃

9 לכן את אשר חבר אלהים לא יפרידנו אדם׃

Marcos 10:4-9

25 האנשים אהבו את נשיכם כאשר גם המשיח אהב את העדה ויתן את נפשו בעדה׃

26 למען קדשה בדברו אחרי אשר טהרה ברחיצת המים׃

27 להקימה בכבוד לו לעדה אשר אין בה כתם וקמט וכדומה כי אם למען תהיה קדושה ותמימה׃

Efésios 5:25-27

על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד׃

ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבששו׃

Gênesis 2:24,25

שוש אשיש ביהוה תגל נפשי באלהי כי הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה יעטני כחתן יכהן פאר וככלה תעדה כליה׃

Isaías 61:10

שני שדיך כשני עפרים תאומי צביה הרועים בשושנים׃

לבבתני אחתי כלה לבבתיני באחד מעיניך באחד ענק מצורניך׃

Cânticos 4:5,9

כן האנשים חיבים לאהב את נשיהם כגופם כי האהב את אשתו אהב את עצמו׃

Efésios 5:28

כלך יפה רעיתי ומום אין בך׃

Cânticos 4:7

לב אדם יחשב דרכו ויהוה יכין צעדו׃

Provérbios 16:9

זאת תורת הקנאת אשר תשטה אשה תחת אישה ונטמאה׃

או איש אשר תעבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והעמיד את האשה לפני יהוה ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת׃

Números 5:29,30

אם ימצא איש תם ובעל אשה אחת ויש לו בנים מאמינים ואין עליהם טענת פריצות ואינם סוררים׃

Tito 1:6

שמעתם כי נאמר לקדמונים לא תנאף׃

אבל אני אמר לכם כל אשר יביט באשה לחמד אותה נאף נאפה בלבו׃

Mateus 5:27,28

שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך כי עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה׃

מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו׃

Cânticos 8:6,7

שובו בנים שובבים נאם יהוה כי אנכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה והבאתי אתכם ציון׃

Jeremias 3:14

ולענים מה שכתבתם אלי הנה טוב לאדם שלא יגע באשה׃

אך מפני הזנות תהי לכל איש אשתו ויהי לכל אשה בעלה׃

1 Coríntios 7:1,2

32 ואני חפצתי שתהיו בלי דאגה מי שאין לו אשה דאג לאשר לאדון איך ייטב בעיני האדון׃

33 ומי שיש לו אשה דאג הוא לעניני העולם איך ייטב בעיני האשה׃

34 יש הבדל בין אשת איש לבתולה כי האשה אשר לא היתה לאיש דאגת לאשר לאדון ולהיות קדושה גם בגופה גם ברוחה ובעולת בעל דאגת היא לעניני העולם איך תיטב בעיני בעלה׃

1 Coríntios 7:32-34

אשת חיל עטרת בעלה וכרקב בעצמותיו מבישה׃

Provérbios 12:4

וכן אתם האנשים שבו עמהן בתבונה כי כלי רפה האשה ותנו לה כבוד כי גם להן יש חלק בנחלת מתנת החיים פן תכלאו מתפלותיכם׃

1 Pedro 3:7

על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו שניהם לבשר אחד׃

Efésios 5:31

והוא אשה בבתוליה יקח׃

אלמנה וגרושה וחללה זנה את אלה לא יקח כי אם בתולה מעמיו יקח אשה׃

Levítico 21:13,14

22 הנשים הכנענה לבעליכן כמו לאדנינו׃

23 כי האיש הוא ראש האשה כאשר המשיח הוא ראש העדה והוא מושיע של הגוף׃

24 אבל כאשר תכנע העדה למשיח ככה גם הנשים לבעליהן בכל דבר׃

25 האנשים אהבו את נשיכם כאשר גם המשיח אהב את העדה ויתן את נפשו בעדה׃

26 למען קדשה בדברו אחרי אשר טהרה ברחיצת המים׃

27 להקימה בכבוד לו לעדה אשר אין בה כתם וקמט וכדומה כי אם למען תהיה קדושה ותמימה׃

28 כן האנשים חיבים לאהב את נשיהם כגופם כי האהב את אשתו אהב את עצמו׃

29 כי מעולם לא שנא איש את בשרו כי אם זן ומכלכל אתו כאשר גם האדון את עדתו׃

30 כי אברי גופו אנחנו משברו ומעצמיו׃

31 על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו שניהם לבשר אחד׃

32 גדול הסוד הזה ואני מפרש אתו על המשיח ועל עדתו׃

33 ואולם גם אתם כל איש מכם יאהב את אשתו כנפשו והאשה היא תזהר ותירא את בעלה׃

Efésios 5:22-33

ערות אשת אביך לא תגלה ערות אביך הוא׃

ואל אשת עמיתך לא תתן שכבתך לזרע לטמאה בה׃

Levítico 18:8,20

הנשים הכנענה לבעליכן כמו לאדנינו׃

כי האיש הוא ראש האשה כאשר המשיח הוא ראש העדה והוא מושיע של הגוף׃

Efésios 5:22,23

ויאמר יהוה אלהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו׃

Gênesis 2:18

המאכל לכרש והכרש למאכל והאלהים את זה ואת זה ילכה והגוף אל יהי לזנות כי אם לאדון והאדון לגוף׃

והאלהים העיר גם את אדנינו ויעיר גם אתכם בגבורתו׃

1 Coríntios 6:13,14

ואיש אשר ינאף את אשת איש אשר ינאף את אשת רעהו מות יומת הנאף והנאפת׃

ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אשה תועבה עשו שניהם מות יומתו דמיהם בם׃

Levítico 20:10,13

ראה חיים עם אשה אשר אהבת כל ימי חיי הבלך אשר נתן לך תחת השמש כל ימי הבלך כי הוא חלקך בחיים ובעמלך אשר אתה עמל תחת השמש׃

Eclesiastes 9:9

הלא ידעתם כי הרשעים לא יירשו את מלכות האלהים אל תתעו את נפשותיכם לא הזנים לא עבדי אלילים לא המנאפים ולא הקדשים ולא השכבים את זכר׃

לא הגנבים ולא בצעי בצע לא הסבאים ולא המגדפים ולא הגזלנים כל אלה לא יירשו את מלכות האלהים׃

1 Coríntios 6:9,10

9 טובים השנים מן האחד אשר יש להם שכר טוב בעמלם׃

10 כי אם יפלו האחד יקים את חברו ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו׃

11 גם אם ישכבו שנים וחם להם ולאחד איך יחם׃

12 ואם יתקפו האחד השנים יעמדו נגדו והחוט המשלש לא במהרה ינתק׃

Eclesiastes 4:9-12

10 ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך ושרה שמעת פתח האהל והוא אחריו׃

11 ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה ארח כנשים׃

12 ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלתי היתה לי עדנה ואדני זקן׃

Gênesis 18:10-12

אשת חיל מי ימצא ורחק מפנינים מכרה׃

Provérbios 31:10

כי אמת וישר משפטיו כי שפט את הזונה הגדולה אשר השחיתה את הארץ בתזנתה וידרש מידה טאת דם עבדיו׃

Apocalipse 19:2

תחלת דבר יהוה בהושע ויאמר יהוה אל הושע לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים כי זנה תזנה הארץ מאחרי יהוה׃

Oséias 1:2

לא תחמד בית רעך לא תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמרו וכל אשר לרעך׃

Êxodo 20:17

ופקיד העדה צריך להיות איש אשר אין בו דפי בעל אשה אחת משל ברוחו צנוע ונחמד לבריות מכניס ארחים ומבין ללמד ולא אהב יין ולא נוח להכות ולא בצע בצע רע׃

השמשים יהיו כל אחד בעל אשה אחת ומנהלים בטוב את בניהם ואת בתיהם׃

1 Timóteo 3:2,12

נאף אשה חסר לב משחית נפשו הוא יעשנה׃

Provérbios 6:32

ואולם גם אתם כל איש מכם יאהב את אשתו כנפשו והאשה היא תזהר ותירא את בעלה׃

Efésios 5:33

אך מעט יש לי עליך כי תניח את האשה איזבל האמרת כי היא נביאה ללמד ולהתעות את עבדי לזנות ולאכל זבחי אלילים׃

Apocalipse 2:20

וישא ישוע את עיניו וירא כי אין איש בלתי האשה לבדה ויאמר אליה אשה איפה שטניך הכי הרשיעך איש׃

ותאמר לא אדני ויאמר לכן גם אני לא ארשיעך לכי לדרכך ואל תחטאי עוד׃

João 8:10,11

מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו׃

Cânticos 8:7

רבי הן משה אמר איש כי ימות ובנים אין לו אחיו ייבם את אשתו והקים זרע לאחיו׃

כי בתחית המתים לא ישאו נשים ולא תנשאנה כי אם כמלאכי אלהים בשמים יהיו׃

Mateus 22:24,30

האשה קשורה לבעלה על פי התורה כל עת שהוא חי וכי מת בעלה אזי מתרת היא להנשא למי שתרצה ובלבד שתהיה באדון׃

1 Coríntios 7:39

שמועה נשמעת בארץ כי נמצאה זנות ביניכם ואף זנות אשר בגוים לא ספר כמוה כי יקח איש את אשת אביו׃

ואתם עוד גבהי רוח תחת אשר היה לכם להתאבל למען יוסר מקרבכם עשה המעשה הזה׃

1 Coríntios 5:1,2

על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד׃

Gênesis 2:24

כי יקח איש אשה ובעלה והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו׃

Deuteronômio 24:1

ולא אחד עשה ושאר רוח לו ומה האחד מבקש זרע אלהים ונשמרתם ברוחכם ובאשת נעוריך אל יבגד׃

כי שנא שלח אמר יהוה אלהי ישראל וכסה חמס על לבושו אמר יהוה צבאות ונשמרתם ברוחכם ולא תבגדו׃

Malaquias 2:15,16

ואמר על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו שניהם לבשר אחד׃

אם כן אינם עוד שנים כי אם בשר אחד לכן את אשר חבר האלהים אל יפרידנו האדם׃

Mateus 19:5,6

ואשה כי תעזב אישה ולקחה איש אחר נאפת היא׃

Marcos 10:12

אל תהיו משכי על זר עם חסרי אמונה כי אי זה שתפות יש לצדקה עם העול ואי זה התחברות לאור עם החשך׃

2 Coríntios 6:14

לא תנאף׃

Êxodo 20:14