Aniversário

תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך נעמות בימינך נצח׃

Salmos 16:11

נתתה שמחה בלבי מעת דגנם ותירושם רבו׃

Salmos 4:7

24 יברכך יהוה וישמרך׃

25 יאר יהוה פניו אליך ויחנך׃

26 ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום׃

Números 6:24-26

אודה לאלהי מדי זכרי אתכם׃

Filipenses 1:3

13 כי אתה קנית כליתי תסכני בבטן אמי׃

14 אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד׃

15 לא נכחד עצמי ממך אשר עשיתי בסתר רקמתי בתחתיות ארץ׃

16 גלמי ראו עיניך ועל ספרך כלם יכתבו ימים יצרו ולא אחד בהם׃

17 ולי מה יקרו רעיך אל מה עצמו ראשיהם׃

Salmos 139:13-17

מזמור שיר ליום השבת טוב להדות ליהוה ולזמר לשמך עליון׃

להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות׃

Salmos 92:1,2

ברכי נפשי את יהוה ואל תשכחי כל גמוליו׃

Salmos 103:2

כלך יפה רעיתי ומום אין בך׃

Cânticos 4:7

6 עתה ידעתי כי הושיע יהוה משיחו יענהו משמי קדשו בגברות ישע ימינו׃

7 אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם יהוה אלהינו נזכיר׃

8 המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד׃

Salmos 20:6-8

כי יהוה אלהיכם ההלך עמכם להלחם לכם עם איביכם להושיע אתכם׃

Deuteronômio 20:4

13 כי אתה קנית כליתי תסכני בבטן אמי׃

14 אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד׃

15 לא נכחד עצמי ממך אשר עשיתי בסתר רקמתי בתחתיות ארץ׃

16 גלמי ראו עיניך ועל ספרך כלם יכתבו ימים יצרו ולא אחד בהם׃

Salmos 139:13-16

חביבי חפצי הוא כי ייטב לך בכל דבר ותחזק כאשר טוב לך בנפשך׃

3 João 1:2

עז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון׃

פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה׃

Provérbios 31:25,26

עליך נסמכתי מבטן ממעי אמי אתה גוזי בך תהלתי תמיד׃

Salmos 71:6

אודה לאלהי בעבורכם בכל עת על חסד האלהים הנתן לכם במשיח ישוע׃

1 Coríntios 1:4

הודיעני יהוה קצי ומדת ימי מה היא אדעה מה חדל אני׃

הנה טפחות נתתה ימי וחלדי כאין נגדך אך כל הבל כל אדם נצב סלה׃

Salmos 39:4,5

ואשרי המאמינה כי המלא תמלא אשר דבר לה מאת יהוה׃

Lucas 1:45

אחת שאלתי מאת יהוה אותה אבקש שבתי בבית יהוה כל ימי חיי לחזות בנעם יהוה ולבקר בהיכלו׃

Salmos 27:4

עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא׃

Provérbios 16:31

כי רגע באפו חיים ברצונו בערב ילין בכי ולבקר רנה׃

Salmos 30:5

הללויה הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃

Salmos 106:1

שקר החן והבל היפי אשה יראת יהוה היא תתהלל׃

Provérbios 31:30

עליך השלכתי מרחם מבטן אמי אלי אתה׃

Salmos 22:10

המלחמה הטובה נלחמתי את המרוצה השלמתי את האמונה שמרתי׃

2 Timóteo 4:7

לדוד ברוך יהוה צורי המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה׃

חסדי ומצודתי משגבי ומפלטי לי מגני ובו חסיתי הרודד עמי תחתי׃

Salmos 144:1,2

אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית יהוה לארך ימים׃

Salmos 23:6

אבל תודות לאלהים הנתן לנו בכל עת נצחון במשיח ומפיץ על ידינו את ריח דעתו בכל מקום׃

2 Coríntios 2:14

אבל נאמן הוא האדון אשר יחזק אתכם וישמרכם מן הרע׃

2 Tessalonicenses 3:3

כי אתה גחי מבטן מבטיחי על שדי אמי׃

עליך השלכתי מרחם מבטן אמי אלי אתה׃

Salmos 22:9,10

למנות ימינו כן הודע ונבא לבב חכמה׃

Salmos 90:12

אני יהוה נצרה לרגעים אשקנה פן יפקד עליה לילה ויום אצרנה׃

Isaías 27:3

זה היום עשה יהוה נגילה ונשמחה בו׃

Salmos 118:24