Salmos 30

1 מזמור שיר חנכת הבית לדוד ארוממך יהוה כי דליתני ולא שמחת איבי לי׃

2 יהוה אלהי שועתי אליך ותרפאני׃

3 יהוה העלית מן שאול נפשי חייתני מיורדי בור׃

4 זמרו ליהוה חסידיו והודו לזכר קדשו׃

5 כי רגע באפו חיים ברצונו בערב ילין בכי ולבקר רנה׃

6 ואני אמרתי בשלוי בל אמוט לעולם׃

7 יהוה ברצונך העמדתה להררי עז הסתרת פניך הייתי נבהל׃

8 אליך יהוה אקרא ואל אדני אתחנן׃

9 מה בצע בדמי ברדתי אל שחת היודך עפר היגיד אמתך׃

10 שמע יהוה וחנני יהוה היה עזר לי׃

11 הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה׃

12 למען יזמרך כבוד ולא ידם יהוה אלהי לעולם אודך׃