Salmos 111

1 הללו יה אודה יהוה בכל לבב בסוד ישרים ועדה׃

2 גדלים מעשי יהוה דרושים לכל חפציהם׃

3 הוד והדר פעלו וצדקתו עמדת לעד׃

4 זכר עשה לנפלאתיו חנון ורחום יהוה׃

5 טרף נתן ליראיו יזכר לעולם בריתו׃

6 כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים׃

7 מעשי ידיו אמת ומשפט נאמנים כל פקודיו׃

8 סמוכים לעד לעולם עשוים באמת וישר׃

9 פדות שלח לעמו צוה לעולם בריתו קדוש ונורא שמו׃

10 ראשית חכמה יראת יהוה שכל טוב לכל עשיהם תהלתו עמדת לעד׃