Salmos 98

1 מזמור שירו ליהוה שיר חדש כי נפלאות עשה הושיעה לו ימינו וזרוע קדשו׃

2 הודיע יהוה ישועתו לעיני הגוים גלה צדקתו׃

3 זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו׃

4 הריעו ליהוה כל הארץ פצחו ורננו וזמרו׃

5 זמרו ליהוה בכנור בכנור וקול זמרה׃

6 בחצצרות וקול שופר הריעו לפני המלך יהוה׃

7 ירעם הים ומלאו תבל וישבי בה׃

8 נהרות ימחאו כף יחד הרים ירננו׃

9 לפני יהוה כי בא לשפט הארץ ישפט תבל בצדק ועמים במישרים׃