Salmos 70

1 למנצח לדוד להזכיר אלהים להצילני יהוה לעזרתי חושה׃

2 יבשו ויחפרו מבקשי נפשי יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי׃

3 ישובו על עקב בשתם האמרים האח האח׃

4 ישישו וישמחו בך כל מבקשיך ויאמרו תמיד יגדל אלהים אהבי ישועתך׃

5 ואני עני ואביון אלהים חושה לי עזרי ומפלטי אתה יהוה אל תאחר׃