Salmos 124

1 שיר המעלות לדוד לולי יהוה שהיה לנו יאמר נא ישראל׃

2 לולי יהוה שהיה לנו בקום עלינו אדם׃

3 אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו׃

4 אזי המים שטפונו נחלה עבר על נפשנו׃

5 אזי עבר על נפשנו המים הזידונים׃

6 ברוך יהוה שלא נתננו טרף לשניהם׃

7 נפשנו כצפור נמלטה מפח יוקשים הפח נשבר ואנחנו נמלטנו׃

8 עזרנו בשם יהוה עשה שמים וארץ׃