Salmos 110

1 לדוד מזמור נאם יהוה לאדני שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך׃

2 מטה עזך ישלח יהוה מציון רדה בקרב איביך׃

3 עמך נדבת ביום חילך בהדרי קדש מרחם משחר לך טל ילדתיך׃

4 נשבע יהוה ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק׃

5 אדני על ימינך מחץ ביום אפו מלכים׃

6 ידין בגוים מלא גויות מחץ ראש על ארץ רבה׃

7 מנחל בדרך ישתה על כן ירים ראש׃