Salmos 4

1 למנצח בנגינות מזמור לדוד בקראי ענני אלהי צדקי בצר הרחבת לי חנני ושמע תפלתי׃

2 בני איש עד מה כבודי לכלמה תאהבון ריק תבקשו כזב סלה׃

3 ודעו כי הפלה יהוה חסיד לו יהוה ישמע בקראי אליו׃

4 רגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכם על משכבכם ודמו סלה׃

5 זבחו זבחי צדק ובטחו אל יהוה׃

6 רבים אמרים מי יראנו טוב נסה עלינו אור פניך יהוה׃

7 נתתה שמחה בלבי מעת דגנם ותירושם רבו׃

8 בשלום יחדו אשכבה ואישן כי אתה יהוה לבדד לבטח תושיבני׃