Salmos 125

1 שיר המעלות הבטחים ביהוה כהר ציון לא ימוט לעולם ישב׃

2 ירושלם הרים סביב לה ויהוה סביב לעמו מעתה ועד עולם׃

3 כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים למען לא ישלחו הצדיקים בעולתה ידיהם׃

4 היטיבה יהוה לטובים ולישרים בלבותם׃

5 והמטים עקלקלותם יוליכם יהוה את פעלי האון שלום על ישראל׃