Salmos 57

1 למנצח אל תשחת לדוד מכתם בברחו מפני שאול במערה חנני אלהים חנני כי בך חסיה נפשי ובצל כנפיך אחסה עד יעבר הוות׃

2 אקרא לאלהים עליון לאל גמר עלי׃

3 ישלח משמים ויושיעני חרף שאפי סלה ישלח אלהים חסדו ואמתו׃

4 נפשי בתוך לבאם אשכבה להטים בני אדם שניהם חנית וחצים ולשונם חרב חדה׃

5 רומה על השמים אלהים על כל הארץ כבודך׃

6 רשת הכינו לפעמי כפף נפשי כרו לפני שיחה נפלו בתוכה סלה׃

7 נכון לבי אלהים נכון לבי אשירה ואזמרה׃

8 עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר׃

9 אודך בעמים אדני אזמרך בל אמים׃

10 כי גדל עד שמים חסדך ועד שחקים אמתך׃

11 רומה על שמים אלהים על כל הארץ כבודך׃