Salmos 47

1 למנצח לבני קרח מזמור כל העמים תקעו כף הריעו לאלהים בקול רנה׃

2 כי יהוה עליון נורא מלך גדול על כל הארץ׃

3 ידבר עמים תחתינו ולאמים תחת רגלינו׃

4 יבחר לנו את נחלתנו את גאון יעקב אשר אהב סלה׃

5 עלה אלהים בתרועה יהוה בקול שופר׃

6 זמרו אלהים זמרו זמרו למלכנו זמרו׃

7 כי מלך כל הארץ אלהים זמרו משכיל׃

8 מלך אלהים על גוים אלהים ישב על כסא קדשו׃

9 נדיבי עמים נאספו עם אלהי אברהם כי לאלהים מגני ארץ מאד נעלה׃