Salmos 114

1 בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לעז׃

2 היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו׃

3 הים ראה וינס הירדן יסב לאחור׃

4 ההרים רקדו כאילים גבעות כבני צאן׃

5 מה לך הים כי תנוס הירדן תסב לאחור׃

6 ההרים תרקדו כאילים גבעות כבני צאן׃

7 מלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוה יעקב׃

8 ההפכי הצור אגם מים חלמיש למעינו מים׃